Definicja pomocy publicznej

środa, 1 grudnia 2010

Pomoc publiczna - zgodnie z art. 107 (były 87) ust. 1 Traktatu pomoc udzielana przez Państwo Członkowskie lub ze źródeł państwowych, w jakiejkolwiek formie, która narusza lub grozi naruszeniem konkurencji przez uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorstw lub produkcji niektórych wyrobów, w zakresie, w jakim wpływa ona negatywnie na wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi.

Przedsiębiorca - w rozumieniu przepisów unijnych oznacza podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną (Załącznik I do rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych)(Dz.Urz.UE L.214.3 z 09.08.2008)) i sposób finansowania (sprawa C-309/99, Wouters [2002] Rec.str. 1-1577, pkt 46). Przez działalność gospodarczą należy rozumieć każdą działalność polegającą na oferowaniu towarów i usług na danym rynku (sprawa C-309/99, Wouters [2002] Rec.str. 1-1577, pkt 47).

Pomoc publiczna a organizacja badawcza

Organizacja badawcza -  zgodnie z definicją zawartą w art. 30 pkt 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz.Urz.UE L.214.3 z 09.08.2008), oznacza podmiot (prawa publicznego lub prywatnego) taki jak wyższa uczelnia lub instytut naukowo-badawczy, niezależnie od jego statusu prawnego lub sposobu finansowania  który spełnia łącznie poniższe warunki:

1. głównym celem działalności jest prowadzenie:

 • badań podstawowych,
 • badań przemysłowych lub
 • eksperymentalnych prac rozwojowych oraz
 • rozpowszechnianie wyników tych badań poprzez:
     - działalność dydaktyczną,
     - publikacje,
     - transfer technologii.

2. wszystkie zyski są reinwestowane w działalność badawczą, rozpowszechnianie wyników lub dydaktykę.

W przypadku, gdy na organizację badawczą mogą wywierać wpływ inne przedsiębiorstwa jako jej np. udziałowcy/akcjonariusze, czy członkowie, to nie mają oni preferencyjnego dostępu do potencjału badawczego tej organizacji ani do wyników prowadzonych przez nią badań.

Organizacja badawcza może prowadzić zarówno działalność o charakterze gospodarczym jak i niegospodarczym. W przypadku, gdy oba rodzaje prowadzonej działalności są wyraźnie rozdzielone pod względem kosztowym i finansowym, wówczas finansowanie publiczne działalności niegospodarczej nie jest objęte zasadami pomocy publicznej.

Komisja Europejska wskazuje, że zasadnicza działalność organizacji badawczych ma zwykle charakter niegospodarczy, w szczególności:

 • kształcenie mające na celu zwiększanie coraz lepiej wyszkolonych zasobów ludzkich,
 • prowadzenie niezależnej działalności B+R mającej na celu powiększanie zasobów wiedzy i lepsze rozumienie, w tym działalności prowadzonej we współpracy,
 • upowszechnianie wyników badań.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików