Pomoc publiczna ze środków finansowych na naukę

poniedziałek, 18 października 2010

Pomoc publiczna przyznawana ze środków finansowych na naukę jest udzielana przez:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

oraz za pośrednictwem

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Narodowego Centrum Nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615), przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może zostać udzielona pomoc publiczna na:

1. Finansowanie działalności statutowej (art. 18 ustawy o zasadach finansowania nauki).
Rozporządzenie dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie działalności statutowej wydane na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy. Tekst dokumentu zostanie zamieszczony na stronie, po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

2. Finansowanie inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (art. 20 ustawy o zasadach finansowania nauki).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, wydane na podstawie art. 20 ust. 7 ustawy.
- formularz wniosku do pobrania pomoc publiczna IA

3. Finansowanie inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (art. 22 ustawy o zasadach finansowania nauki).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, wydane na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy.
- formularz wniosku do pobrania pomoc publiczna IB

4. Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (art. 23 ustawy o zasadach finansowania nauki).
Rozporządzenie dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą wydane na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy.

5. Finansowanie działalności upowszechniającej naukę (art. 25 ustawy o zasadach finansowania nauki).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę wydane na podstawie art. 25 ust. 8 ustawy.

6. Finansowanie programów lub przedsięwzięć ustanawianych przez Ministra właściwego do spraw nauki (art. 26 ustawy o zasadach finansowania nauki).
Rozporządzenie dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie programów lub przedsięwzięć ustanawianych przez Ministra właściwego do spraw nauki wydane na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy. Tekst dokumentu zostanie zamieszczony na stronie po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. Nr 96, poz. 616) może zostać udzielona pomoc publiczna za pośrednictwem Centrum Rozwoju, na realizację zadań, o których mowa a w art. 27, 29 i 30 ustawy.

Art. 27. 
1. Centrum zarządza strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansuje lub współfinansuje te programy.
2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych są finansowane ze środków finansowych na naukę zgodnie z rocznym planem finansowym Centrum, o którym mowa w art. 48 ust. 1.
3. Centrum może realizować programy badań naukowych lub prac rozwojowych, które nie zostały ustanowione w Krajowym Programie Badań, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, oraz inne zadania Centrum finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa.

Art. 29. Do zadań Centrum należy pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową, w szczególności przez:
 1) współfinansowanie przedsięwzięć prowadzonych przez podmiot posiadający zdolność do zastosowania wyników projektu w praktyce;
 2) wspieranie pozyskiwania przez jednostki naukowe środków na działalność badawczo-rozwojową pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa.

Art. 30.
1. Do zadań Centrum należy także:
  1) wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki;
  2) inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań  naukowych lub prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
  3) inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań stosowanych, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
  4) udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych;
  5) upowszechnianie w środowisku naukowym i gospodarczym informacji o planowanych i ogłaszanych konkursach na wykonanie projektów finansowanych przez Centrum;
  6) popularyzowanie efektów zrealizowanych zadań;
  7) realizacja innych zadań zlecanych przez Ministra, przy zapewnieniu środków finansowych na te cele.
2. Centrum wspiera rozwój kadry naukowej, w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do osób rozpoczynających karierę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617).
3. Przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, Centrum może współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności jako partner umów o wspólne przedsięwzięcie i, za zgodą Ministra, wspólnik, udziałowiec lub akcjonariusz w spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.
4. Centrum może, za zgodą Ministra, zlecać realizację zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2)).
Rozporządzenie dotyczące warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wydane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Narodowe Centrum Nauki

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. Nr 96. poz. 617) może być udzielona pomoc w związku z realizacja zadań, o których mowa w art. 20.

Art. 20. 
1. Do zadań Centrum należy:
 1) finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie:
   a) projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
   b) niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych projektów badawczych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych,
   c) projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, w tym mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego,
   d) stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
   e) projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
 2) finansowanie badań naukowych innych niż wymienione w pkt 1, nienależących do zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 3) nadzór nad realizacją badań naukowych, o których mowa w pkt 1 i 2;
 4) współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie badań podstawowych, w tym określonej w pkt 1 lit. b;
 5) upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach, o których mowa w ust. 2;
 6) inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa;
 7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra, ważnych dla rozwoju badań podstawowych, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej.
2. Badania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są kwalifikowane do finansowania w drodze konkursów.
3. Przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Centrum może współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
4. Centrum przeznacza nie mniej niż 20 % środków pozostających w jego dyspozycji na wsparcie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową.
5. Centrum, za zgodą Ministra, może zlecać wykonywanie zadań w zakresie wspierania badań podstawowych podmiotom działającym na rzecz nauki.

Rozporządzenie dotyczące warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki, wydane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o a Narodowym Centrum Nauki.


Przepisy dostosowujące i przejściowe

Podstawa prawna ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące naukę (Dz.U. Nr 96, poz. 620).
Przepisy dotyczące pomocy publicznej wydane na podstawie ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki zachowujące swoją moc do dnia wejścia przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.:
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 sierpnia 2009 r. sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz.U. Nr 132, poz. 1091).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie Przedsięwzięcia „IniTech” (Dz.U. Nr 52, poz. 424).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu „PATENT PLUS” wsparcie patentowania wynalazków” (Dz.U. Nr 156, poz. 971).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 28 maja 2008 r. w sprawie „Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” (Dz.U. Nr 98, poz. 639).

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki  (Dz.U. Nr 96, poz. 620) przy rozpatrywaniu i kwalifikowaniu wniosków dotyczących przyznania środków finansowych na naukę nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki stosuje się przepisy dotychczasowe.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików