Narodowy Program Foresight - powołanie Komitetu Sterującego

środa, 7 listopada 2012

W dniu 23 sierpnia 2012 r. został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 10-osobowy Zespół doradczy do spraw przedsięwzięcia pn. „Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników” zwany Komitetem Sterującym.

Do zadań zespołu będzie należało:

  • monitorowanie przebiegu realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia pn. Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników;
  • formułowanie wniosków i rekomendacji dla realizatorów przedsięwzięcia;
  • opiniowanie raportów merytoryczno-finansowych z osiągnięcia poszczególnych rezultatów przedsięwzięcia;
  • opiniowanie raportu końcowego z realizacji przedsięwzięcia;
  • przedstawianie ocen i opinii Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


W skład zespołu wejdą przedstawiciele różnych środowisk:

  • przedstawiciele nauki,
  • przedstawiciele władz lokalnych,
  • przedstawiciele administracji państwowej,
  • przedstawiciel koordynatora konsorcjum.

Stosowne zarządzenie określa zadania, skład oraz tryb pracy zespołu.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików