Nowa prognoza GERD dla Polski w 2020 r.

niedziela, 11 lipca 2010

W odpowiedzi na opublikowanie przez Komisję Europejską dokumentu strategicznego EU 2020 wskazując jako jeden z celów do osiągnięcia 3% całkowitych nakładów na działalność badawczo-rozwojową w stosunku do PKB (GERD) w UE w 2020, MNiSW przygotowało prognozę tego wskaźnika dla Polski.

Przy opracowaniu prognozy przyjęte zostały następujące założenia:

1. Przyjęto średnioroczny realny wzrost PKB w latach 2010 – 2020 w wysokości 3% oraz średnioroczną stopę inflacji na poziomie 1,5%.

2. Jako wartości bazowe nakładów publicznych przyjęto:

- w roku 2010 kwoty z części 28 Budżetu Państwa na rok 2010 (uwzględniając nakłady na badania MNiSW, MON, MKiDN itd.) – 4 240 mln zł.

- w latach 2010 – 2015 nakłady z funduszy strukturalnych wg przyjętych alokacji, łącznie w kwocie 10 644 mln zł.

- w latach 2010 – 2015 nakłady z Funduszu Nauki i Techniki wg planu prywatyzacji Rządu, łącznie w kwocie 790 mln zł.

3. Rozważono wysoce prorozwojowy wariant wzrostu nominalnych nakładów środków budżetowych z części 28 Nauka w latach 2011 – 2020 – w wysokości średniorocznie 14%.

4. Rozważono trzy warianty przeznaczenia środków z Funduszy Strukturalnych na lata 2013 – 2020 na działalność B+R w kwotach 3 mld euro (analogicznie do okresu 2007 – 2013), 6 mld euro i 9 mld euro, przyjmując do prognoz kurs 1 euro  = 3,752 zł.

5. Rozważono dwa scenariusze dla udziału środków prywatnych w ogólnych nakładach na działalność B+R: 30% (analogicznie do stanu obecnego) oraz 50% (znaczne zwiększenie nakładów prywatnych wynikające z osiągnięcia odpowiedniego stanu rozwoju przedsiębiorstw i polityki innowacyjnej rządu).

Uwzględnienie powyższych wartości bazowych i realizacja wszystkich możliwych scenariuszy pokazuje, że możliwe jest osiągnięcie całkowitych nakładów na działalność B+R w przedziale od 1,08% do 1,96% PKB. Odrzucając wariant najbardziej pesymistyczny oraz optymistyczny zaproponowano przyjęcie wartości GERD w PKB na poziomie 1,7% z udziałem sektora publicznego i prywatnego w wysokości 50%. Za takim wyborem przemawia również fakt, że większość prognozowanych wartości wskaźnika wynikających z powyższych założeń oscyluje wokół tej wartości.

Wartość docelowa wskaźnika nakładów na działalność badawczo-rozwojową w roku 2020, tj. 1,7 % PKB, wynika z wysokiej pozycji roli nakładów na B+R w polityce gospodarczej rządu, przewidywanej zmiany paradygmatu polityki spójności zwiększającej znaczenie inwestycji w obszarze badań i innowacji, a także wzrostu znaczenia dla przedsiębiorstw badań i innowacji jako źródeł przewagi konkurencyjnej wraz z polityką rządu zachęcającą do zwiększania nakładów prywatnych na działalność B+R.

Prognoza ta, po przyjęciu przez Komitet Spraw Europejskich, została przekazana do wiadomości Komisji Europejskiej.

.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików