Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące

Status projektu Projekt zakończony
Dla kogo Podmioty działające na rzecz nauki
Dziedziny
Budżet
Terminy

Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące to flagowe jednostki polskiej nauki. Każdy z nich, w ciągu pięciu lat otrzymuje nawet 50 mln zł dodatkowego finansowania – nawet po 10 mln zł rocznie. 

Środki przeznaczane są m.in. na wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój kadry naukowej, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, budowanie silnej i rozpoznawalnej marki, a także na wyższe wynagrodzenia naukowców czy zatrudnienie w Polsce zagranicznych uczonych.

Konkurs o nadanie statusu KNOW skierowany jest do podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, centrów naukowych utworzonych przez szkoły wyższe, a także do konsorcjów naukowych. Warunkami ubiegania się o nadanie statusu jest m.in. prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie, posiadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych, prowadzenie studiów doktoranckich powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi i zapewnianie wysokiej jakości kształcenia.

Edycja 2014

 1.  Jagiellońskie Konsorcjum Naukowo-Biznesowe dla Badań Biomolekularnych i Komórkowych (Cell-Mol-Tech)
  Konsorcjum jest wspólnym projektem Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ oraz Jagiellońskiego Centrum Innowacji. Prowadzi unikalne, interdyscyplinarne badania z biochemii, biofizyki, biotechnologii oraz biologii molekularnej i komórkowej. Naukowcy realizują tu ponad 120 różnych grantów badawczych! Badają między innymi przyczyny parodontozy czy mechanizmy zakażeń gronkowcowych. Działająca w ramach Konsorcjum Grupa Bioenergetyki Molekularnej jest jednym ze światowych liderów w badaniach nad procesem oddychania komórkowego.
 2. Poznańskie Konsorcjum RNA
  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN i Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzą badania nad RNA już od lat sześćdziesiątych XX wieku. Należą do światowej czołówki. W 2011 roku obie instytucje połączyły siły, tworząc Poznańskie Konsorcjum RNA. Badacze koncentrować się będą między innymi na badaniach nad chorobami dziedzicznymi i nowotworowymi, w których cząstki RNA odgrywają kluczowe znaczenie. Poszukują nowych metod terapeutycznych. Inne badania dotyczyć będą chorób wywoływanych przez infekcje wirusami RNA oraz badania nad tworzeniem nowych narzędzi bioinformatycznych, które pozwolą na lepsze zrozumienie relacji między strukturą i funkcją RNA.
 3. Centrum Studiów Polarnych
  Centrum Studiów Polarnych tworzą Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk i Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Centrum posiada największy w Polsce potencjał naukowy w zakresie badań polarnych i dysponuje unikatową, nowoczesną aparaturą. Prowadzi badania w takich dyscyplinach jak: geografia, geologia, geofizyka i oceanologia.
 4. Wrocławskie Centrum Biotechnologii
  Wrocławskie Centrum Biotechnologii tworzą: Wydział Biotechnologii i Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Centrum specjalizuje się badaniach w dziedzinie biotechnologii, żywności funkcjonalnej, innowacyjnych technologii oraz badań nad naturalnymi biosubstancjami w prewencji i terapii chorób cywilizacyjnych, w zakresie biotechnologii czerwonej (medycznej) i żółtej (żywienie i pasze).
 5. Konsorcjum Naukowe: Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność
  W skład Konsorcjum wchodzą: Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Główne cele badawcze Konsorcjum są oparte na priorytetach Krajowego Programu Badań i dotyczą: ochrony bioróżnorodności w zrównoważonej produkcji rolniczej oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności.


Edycja 2012

W pierwszej edycji konkursu wyłonione zostały trzy Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące (KNOW) specjalizujące się w dziedzinie nauk ścisłych i trzy w zakresie szeroko pojętych nauk medycznych.

 1. W dziedzinie nauk matematycznych wyróżniono Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych - wspólne przedsięwzięcie Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Matematycznego PAN.
 2. W dziedzinie nauk fizycznych status KNOW otrzymało Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego - "Materia - Energia - Przyszłość", tworzone przez krakowskie jednostki: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Wydział Chemii oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.
 3. Za to w dziedzinie chemii najlepsze okazało się Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne utworzone przez wydziały chemiczne UW i Politechniki Warszawskiej.
 4. Z kolei w naukach medycznych zwyciężyło Konsorcjum Naukowe Collegium Medicum UJ i Instytutu Farmakologii PAN,
 5. a w naukach farmaceutycznych najlepszy okazał się Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
 6. Statut KNOW uzyskało też, w dziedzinie nauk o zdrowiu, Centrum Badań Innowacyjnych w Białymstoku. Tworzą je wydziały Lekarski i Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, a centrum prowadzi współpracę z ośrodkami w Belgii i Hiszpanii.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików