„Liderzy w zarządzaniu uczelnią” w ramach działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

Status projektu Projekt uruchomiony
Dla kogo Uczelnie publiczne, Uczelnie niepubliczne
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

Wartość projektu: 31 399 999,40 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 26 463 919,49 zł.

Terminy

Termin realizacji projektu: 01.11.2016 – 31.12.2018.

W ramach niniejszego projektu pozakonkursowego planowane jest opracowanie szczegółowego programu i zakresu szkoleń w ramach poprawy kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej, organizacja i przeprowadzenie szkoleń krajowych i zagranicznych (lub innych form kształcenia) podnoszących kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni, w szczególności w zakresie zarządzania zespołem, zarządzania finansami, zarządzania projektami, właściwego wydatkowania środków publicznych w kontekście przeciwdziałania działaniom korupcyjnym, komunikacji naukowej i kształtowania postaw proinnowacyjnych, aktualnych przepisów z zakresu szkolnictwa wyższego oraz nauki, absorpcji środków finansowych np. z Horyzontu 2020, szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników badań naukowych.

Powyższy katalog może zostać poszerzony o dodatkowe szkolenia. Szkoleniami powinni zostać objęci przedstawiciele jak największej liczby uczelni. W prowadzenie szkoleń zaangażowani będą m.in. przedstawiciele MNiSW, reprezentanci instytucji publicznych zajmujących się tematyką danego bloku szkoleń, eksperci zewnętrzni oraz z uczelni zagranicznych posiadający doświadczenie w zakresie przedmiotu szkolenia. Kolejnym etapem realizacji projektów jest organizacja krótkich wizyt studyjnych w uczelniach w kraju i za granicą, służąca wymianie dobrych praktyk, poznawaniu nowych kierunków zmian i trendów w zakresie rozwoju wysokiej jakości szkolnictwa wyższego. Na bazie zrealizowanych działań w projekcie powstanie opracowanie zawierające zestaw dobrych praktyk.

Działania podejmowane w ramach realizacji projektu przyczynią się zrealizowania celu głównego, tj. doskonalenia kadr kierowniczych i administracyjnych w zakresie podniesienia kompetencji niezbędnych do efektywnego zarządzania uczelniami.


Dotychczas w ramach projektu zrealizowano następujące szkolenia:

27-28.06.2017 r. - Spotkanie szkoleniowe dla Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych

07.11.2017 r. - Szkolenie dotyczące przeciwdziałaniu zjawiskom korupcyjnym w obszarze szkolnictwa wyższego

08.11.2017 r. - Szkolenie dotyczące przeciwdziałaniu zjawiskom korupcyjnym w obszarze szkolnictwa wyższego

16.11.2017 r. - Szkolenie dotyczące przeciwdziałaniu zjawiskom korupcyjnym w obszarze szkolnictwa wyższego

15-16.02.108 r. – Realizacja procesu komercjalizacji wyników badań w uczelni

26-27.02.2018 r. - Realizacja procesu komercjalizacji wyników badań w uczelni

12-13.03.2018 r. – Zasady komercjalizacji wyników badań w uczelniach oraz innych jednostkach naukowych

15-16.03.2018 r. – Zasady komercjalizacji wyników badań w uczelniach oraz innych jednostkach naukowych

22-23.03.2018 r. - Zasady komercjalizacji wyników badań w uczelniach oraz innych jednostkach naukowych


Szanowni Państwo,

Przygotowaliśmy dla Państwa Interaktywny formularz który umożliwi Państwu poprawne wypełnienie załączników z danymi osobowymi uczestników projektów.

Pliki w formie skanów .pdf należy przesłać do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z procedurami zawartymi w umowie między MNiSW a uczelnią.

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z plikiem Uwagi do Interaktywnego Formularza oraz Instrukcjami jak poprawnie wypełnić formularz.

Uprzejmie informujemy Państwa o aktualizacji wzoru Oświadczenia uczestnika projektu, który został dostosowany do wymogów RODO z dnia 25.05.2018 r. Obowiązuje on wyłącznie tylko dla nowych uczestników którzy pojawili się/pojawią się w projekcie od dnia 25.05.2018 r.

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych w projektach współfinansowanych z PO WER
  • administratorem danych osobowych przetwarzanych w projektach współfinansowanych z PO WER jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  • przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO,
  • dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania obowiązków państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją projektów w ramach PO WER,
  • przetwarzane w systemie wdrażania dane osobowe należą do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i są powierzane do przetwarzania instytucjom zaangażowanym we wdrażanie PO WER, beneficjentom oraz podmiotom wykonującym na zlecenie tych instytucji/podmiotów działania związane z aplikowaniem o środki wspólnotowe i realizacją projektów.

Tagi: szkolnictwo wyższe, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików