Siódmy Program Ramowy

czwartek, 9 września 2010

7. Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

Informacje ogólne

7.PR jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim w latach 2007-2013. Jego budżet wynosi prawie 54 miliardy euro, co stanowi wzrost o przeszło 60% w porównaniu z 6.PR. O fundusze mogą ubiegać się instytucje naukowe (uniwersytety, akademie, instytuty), jednostki przemysłowe (małe i średnie przedsiębiorstwa, duży przemysł), organizacje (federacje, stowarzyszenia), jednostki rządowe i samorządowe, organizacje pozarządowe oraz inne prywatne i publiczne jednostki posiadające osobowość prawną. Finansowany jest udział w projektach uczestników z krajów trzecich. Istotne zmiany, jakie nastąpiły w 7.PR w porównaniu z poprzednimi programami, to wydłużenie okresu realizacji programu z dotychczasowych czterech do siedmiu lat, finansowanie badań podstawowych oraz większa integracja pomiędzy Programem Ramowym, Funduszami Strukturalnymi i Programem Ramowym na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP). 7.PR pogłębia trendy zapoczątkowane w 6.PR polegające na udziale przemysłu i zwiększeniu jego roli w europejskich badaniach. Europejskie Platformy Technologiczne biorą udział w określaniu kluczowych obszarów badawczych finansowanych ze środków 7.PR poprzez opracowywanie Strategicznych Programów Badawczych (Strategic Research Agenda - SRA). Stworzone zostały nowe instrumenty w postaci długoterminowych partnerstw publiczno-prywatnych, tzw. Wspólne Inicjatywy Technologiczne (Joint Technology Initiatives - JTI) w obszarach, gdzie wobec zakresu badań oraz wymaganych zasobów materialnych i ludzkich istniejące dotychczas mechanizmy są niewystarczające.

Więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documentsec.europa.eu/research/fp7/index_pl.cfm

 • DECYZJA nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca powołania siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)

Cele 7. Programu Ramowego

7.PR jest podstawowym instrumentem realizacji celu strategicznego, jaki wyznaczyła w marcu 2000 roku w Lizbonie Rada Europejska: przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, zagwarantowanie większej spójności społecznej oraz stworzenie liczniejszych i lepszych miejsc pracy.

Biorąc pod uwagę wyzwania stojące przed Europą, 7.PR ma następujące cele:

 • wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego,
 • zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach nauki,
 • wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii poprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału i infrastruktury badawczej, wzrost uznania dla zawodu naukowca oraz zachęcenie badaczy do mobilności i rozwijania kariery naukowej,
 • zintensyfikowanie dialogu między światem nauki i społeczeństwem w Europie celem zwiększenia społecznego zaufania do nauki,
 • wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej, finansowanej ze środków publicznych.

Struktura 7. Programu Ramowego

7. Program Ramowy składa się z czterech programów szczegółowych, uzupełnionych o program szczegółowy obejmujący badania nuklearne (EURATOM) i działania Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC).

WSPÓŁPRACA (Cooperation)

Celem programu jest wspieranie szerokiego zakresu działań badawczych prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej w określonych dziesięciu obszarach tematycznych, odpowiadających głównym dziedzinom wiedzy i technologii, w których konieczne jest wspieranie i umacnianie na poziomie europejskim najwyższej jakości badań. Obszary te zostały określone na stosunkowo wysokim poziomie ogólności tak, aby można było dostosować je do zmieniających się potrzeb i możliwości mogących pojawić się w trakcie trwania 7. PR. Co roku, w ramach przygotowywanych dla każdego obszaru tematycznego Programów Pracy (Work Programme), opracowywane są szczegółowe tematy do realizacji.

Priorytety tematyczne:

 • Zdrowie,
 • Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia,
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne,
 • Nanonauki, nanotechnolgie, materiały i nowe technologie produkcyjne,
 • Energia,
 • Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi),
 • Transport (łącznie z aeronautyką),
 • Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne,
 • Przestrzeń kosmiczna,
 • Bezpieczeństwo.

Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego  „Współpraca”, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0066:0223:PL:PDF

POMYSŁY (Ideas) 

Program wspiera najbardziej twórcze i nowatorskie pomysły we wszystkich dziedzinach wiedzy w ramach projektów składanych przez indywidualnych naukowców. Finansuje badania podstawowe, jak i stosowane, lecz muszą one mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy (frontier research). Projekty, najlepiej interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, powinny prowadzić do fundamentalnych odkryć, przełomowych wyników. Programem zarządza Europejska Rada do spraw Badań Naukowych (European Research Council - ERC) - pierwsza europejska instytucja wspierająca badania poznawcze.

Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Pomysły”, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0224:0251:PL:PDF

Więcej informacji o European Research Council na stronie: http://erc.europa.eu/index.cfm

LUDZIE (People) 

Główne cele programu to: wzmocnienie ilościowe i jakościowe potencjału ludzkiego w obszarze badań i technologii w Europie poprzez: zwiększanie atrakcyjności Europy dla najlepszych naukowców, przyciąganie badaczy z całego świata i zachęcenie europejskich naukowców do pozostania w Europie oraz zainteresowanie większej liczby młodych ludzi karierą naukową. Składa się on z 10 rodzajów projektów badawczo-szkoleniowych nazwanych "Akcjami Marie Curie", skierowanych przede wszystkim do instytucji zainteresowanych rozwijaniem swoich zasobów ludzkich. Umożliwiają one również rozwój indywidualnej kariery naukowej na każdym z jej etapów.

Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Ludzie”, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0252:0280:PL:PDF

Link do strony Europejskiej Sieci Centrów Informacji EURAXESS:
http://ec.europa.eu/euraxess/

MOŻLIWOŚCI (Capacities) 

Wspierane są inicjatywy wykorzystujące i rozwijające istniejący w Europie potencjał w zakresie badań i innowacji poprzez wzmocnienie możliwości innowacyjnych MŚP oraz ich zdolności do wykorzystywania wyników prac badawczych; wspieranie rozwoju regionalnych klastrów badawczych; uwolnienie potencjału badawczego w regionach konwergencji i w najbardziej oddalonych regionach UE; optymalizację wykorzystania i rozwoju europejskich infrastruktur badawczych; zbliżenie nauki i społeczeństwa w celu harmonijnego zintegrowania nauki i technologii ze społeczeństwem europejskim oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej z krajami trzecimi.

Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Możliwości”, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0281:0349:PL:PDF

WSPÓLNOTOWE CENTRUM BADAWCZE KOMISJI EUROPEJSKIEJ (JRC)

Wspólnotowe Centrum Badawcze Programów Ramowych Unii Europejskiej (Joint Research Centre - JRC) jest jedną z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej. Składa się z siedmiu Instytutów Badawczych usytuowanych w pięciu krajach europejskich (wykaz poniżej), które prowadzą badania w bardzo szerokim zakresie, poczynając od standardów bezpieczeństwa zabawek dla dzieci, poprzez doskonalenie materiałów do implantów biodrowych, aż do wykorzystania systemu satelitów do monitorowania i wykorzystania gruntów. Współpraca z JRC polega na: udziale instytutów JRC w projektach 7. PR, prowadzeniu badań, przygotowywaniu ekspertyz przez indywidualnych naukowców oraz ich udziale w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez poszczególne instytuty.

Instytuty Joint Research Centre:

1. IES- Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju - Ispra, Włochy.
Więcej informacji: http://ies.jrc.ec.europa.eu

2. IPSC - Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli - Ispra, Włochy. 
Więcej informacji: http://ipsc.jrc.ec.europa.eu

3. IRMM - Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów - Geel, Belgia.
Więcej informacji: http://irmm.jrc.ec.europa.eu

4. ITU - Instytut Pierwiastków Transuranowych - Karlsruhe, Niemcy.
Więcej informacji: http://ies.jrc.ec.europa.eu

5. IHCP - Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta - Ispra, Włochy.
Więcej informacji: http://ipsc.jrc.ec.europa.eu

6. IE - Instytut Energii-Petten, Holandia.
Więcej informacji: http://ipsc.jrc.ec.europa.eu

7. IPTS - Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych - Seville, Hiszpania.
Więcej informacji: http://ipsc.jrc.ec.europa.eu

Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego, który ma zostać zrealizowany w formie działań bezpośrednich przez Wspólne Centrum Badawcze w ramach siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0350:0385:PL:PDF

EURATOM

Badania obejmują dwa priorytety:

 • badania energii syntezy termojądrowej (Fusion)
 • rozszczepienie jądrowe i ochronę przed promieniowaniem ( Fission)

Celem priorytetu Fusion jest rozwój wiedzy i technologii ITER, jako kierunku zmierzającego do stworzenia prototypu reaktora dla elektrowni, który stanie się bezpiecznym, zrównoważonym, przyjaznym dla środowiska i ekonomicznie opłacalnym źródłem energii.
Celem priorytetu Fission jest ustanowienie naukowych i technologicznych podstaw bezpiecznego zarządzania długożyjącymi odpadami radioaktywnymi, zwiększenie bezpieczeństwa działania reaktorów, poprawa efektywności kosztowej energetyki jądrowej, zapewnienie społecznie akceptowalnego systemu ochrony ludzi i środowiska przed efektami promieniowania jonizującego.

Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego, wdrażającego siódmy program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007–2011):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0386:0415:PL:PDF

Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego, który ma zostać zrealizowany w formie działań bezpośrednich przez Wspólne Centrum Badawcze w ramach siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007–2011) (2006/977/Euratom):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:400:0416:0436:PL:PDF

Więcej informacji na temat 7. Programu Ramowego znajduje się na stronach:

http://cordis.europa.eu/fp7/home_pl.html

http://www.kpk.gov.pl/7pr/podstawy/index.html

Uproszczenia Programów Ramowych

Opublikowany w kwietniu 2010 r. Komunikat Komisji Europejskiej na temat uproszczeń w realizacji programów ramowych w zakresie badań naukowych, zapoczątkował międzyinstytucjonalną debatę na ten temat. Obok oceny aktualnej sytuacji, Komunikat przedstawia kierunki rozwoju w dążeniu do uproszczenia udziału w unijnych projektach badawczych, zawiera przegląd środków i alternatywnych możliwości upraszczania unijnego finansowania badań naukowych, zmierzającego do skoncentrowania nakładów UE na wspieraniu badań naukowych o najwyższej jakości.

Strategia uproszczenia przedstawiona w komunikacie Komisji składa się z trzech części. Pierwsza dotyczy zmian, które można wprowadzić w istniejących ramach prawno-regulacyjnych (np. lepsze wsparcie dla użytkowników pod względem czytelności dokumentów, przyjazności narzędzi informatycznych oraz zoptymalizowanych procesów biznesowych).

Drugi aspekt planu uproszczenia wiąże się z bardziej radykalnymi zmianami obecnych zasad finansowania. Przedstawione pomysły obejmują szersze wykorzystanie "metodologii kalkulacji kosztów średnich", wprowadzenie ryczałtu na wynagrodzenie pracowników na podstawie umowy o kosztach pracowniczych wypracowywanej podczas negocjowania grantu oraz umożliwienie projektom unijnym korzystania z metod rozliczeniowych, jakie stosowane są w krajowych programach badań naukowych. Trzecia i ostatnia część komunikatu dotyczy zmian, które mogłyby zostać wdrożone w przyszłych programach ramowych. Komisja planuje zbadać rozwiązania, które opierałyby się na zasadzie płatności opartych na rezultatach. Płatność pełnych kwot byłaby uzależniona od osiągnięcia tych celów."

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów o uproszczeniach w realizacji programów ramowych w zakresie badań naukowych KOM (2010) 187:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0187:FIN:PL:PDF

Krajowy Punkt Kontaktowy 7. PR i sieć punktów kontaktowych – ADRESY

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY IPPT PAN,

Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa,
http://www.kpk.gov.pl/ , telefon: (22) 828 74 83, faks: (22) 828 53 70

Dyrektor KPK w Polsce:

Andrzej Siemaszko, tel.: 0 664 032 122
andrzej.siemaszko@kpk.gov.pl

Zastępcy Dyrektora:

Zygmunt Krasiński, tel.: 0 509 278 758
zygmunt.krasinski@kpk.gov.pl

Anna Pytko,
tel.: 0 664 032 121
anna.pytko@kpk.gov.pl

Anna Wiśniewska,
tel.: 0 664 032 124
anna.wisniewska@kpk.gov.pl

Współpraca „Cooperation”

Zdrowie

Ewa Szkiłądź,
tel.: 0 500 207 844
ewa.szkiladz@kpk.gov.pl

Żywność, rolnictwo, biotechnologia

Bożena Podlaska,
tel.: 0 508 101 009
bozena.podlaska@kpk.gov.pl

Technologie informacyjne i komunikacyjne

Andrzej Galik
tel.: 0 668 935 257
andrzej.galik@kpk.gov.pl

Nanonauki, nanotechnologie

Jarosław Piekarski,
tel.: 0 664 032 133
jaroslaw.piekarski@kpk.gov.pl

Energia

Katarzyna Sobótka-Demianowska
tel. 0 502 052 239
katarzyna.sobotka@kpk.gov.pl

Środowisko

Danuta Maria Antosiewicz,
tel.: 0 502 052 238
maria.antosiewicz@kpk.gov.pl

Transport

Zbigniew Turek,
tel.: 0 502 052 241
zbigniew.turek@kpk.gov.pl

Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne

Małgorzata Krótki,
tel.: 0 664 032 130
malgorzata.krotki@kpk.gov.pl

Bezpieczeństwo

Renata Rycerz
tel.: 0 508 101 124
renata.rycerz@kpk.gov.pl

Przestrzeń kosmiczna

Piotr Świerczyński,
tel.: 0 508 101 005
piotr.swierczynski@kpk.gov.pl

Pomysły „Ideas”

Wiesław Studencki,
tel.: 0 502 052 236
wieslaw.studencki@kpk.gov.pl

Ludzie „People”

Bogna Hryniszyn
bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl

Możliwości „Capacities”

Regiony Wiedzy, Potencjał badawczy

Małgorzata Snarska-Świderska
tel. 0 508 101 202
malgorzata.snarska@kpk.gov.pl

Badania na rzecz MŚP

Aneta Maszewska
tel.: 0 508 101 008
aneta.maszewska@kpk.gov.pl

Współpraca międzynarodowa

Barbara Trammer
tel. 0 508 101 119
barbara.trammer@kpk.gov.pl

Infrastruktury badawcze

Wiesław Studencki
tel.: 0 502 052 236
wieslaw.studencki@kpk.gov.pl

Nauka w społeczeństwie

Małgorzata Krótki
tel.: 0 664 032 130
malgorzata.krotki@kpk.gov.pl

JRC – Wspólnotowe Centrum Badawcze

Wiesław Studencki
tel.: 0 502 052 236
wieslaw.studencki@kpk.gov.pl

Finanse i prawo

Barbara Trammer
tel.: 0 508 101 119
barbara.trammer@kpk.gov.pl

REGIONALNE KONSORCJA PUNKTÓW KONTAKTOWYCH

Region Centralny (woj. mazowieckie, podlaskie)

Koordynator:
IPPT PAN, Regionalny Punkt Kontaktowy przy KPK
tel.: (22) 828 74 95
http://www.kpk.gov.pl/

Łukasz Kurpisz
tel. 0 602 129 995
lukasz.kurpisz@kpk.gov.pl

Partnerzy:

 • Politechnika Białostocka;
 • Politechnika Warszawska;
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa;
 • Szkoła Główna Handlowa, Warszawa;
 • Uniwersytet Warszawski.

Region Północny (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie)

Koordynator:
Politechnika Gdańska, Dział Projektów Europejskich, RPK
Renata Downar-Zapolska, tel.: (58) 347 24 12
proeuro@pg.gda.pl , www.pg.gda.pl/pr

Partnerzy:

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz;
 • Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk;
 • Uniwersytet Gdański;
 • Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń.

Region Śląski (woj. śląskie i opolskie)

Koordynator:
Politechnika Śląska, Biuro Obsługi Programów Europejskich
Katarzyna Markiewicz-Śliwa, tel.: (32) 237 19 98
rpk@polsl.pl , http://www.rpk.polsl.pl/

Region Południowy (woj. małopolskie, podkarpackie)

Koordynator:
Politechnika Krakowska, Centrum Transferu Technologii, RPK
Anna Armuła, tel.: (12) 628 26 60
aarmula@transfer.edu.pl
www.transfer.edu.pl/rpk

Partnerzy:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
 • Uniwersytet Jagielloński, Dział Programów Badawczych, Kraków;
 • Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków;
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.

Region Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie)

Koordynator:
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, RPK
Andrzej Stępniewski, tel.: (81) 744 50 61
astep@demeter.ipan.lublin.pl
http://www.rpklublin.pl/

Partnerzy:

 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin;
 • Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Kielce.

Region Łódzki (woj. łódzkie)

Koordynator:
Uniwersytet Łódzki, Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych, RPK
Jolanta Pacura
tel.: (42) 635 41 70, jpacura@uni.lodz.pl
http://www.regionalny.uni.lodz.pl/

Partnerzy:

 • Politechnika Łódzka;
 • Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice

Region Południowo-Zachodni (woj. dolnośląskie)

Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
Koordynator
ul. Smoluchowskiego 48
50-372 Wrocław
http://www.wctt.pl

Katarzyna Banyś
tel.     +48-71-320-2189
fax.     +48-71-320-3948
katarzyna.banys@wctt.pl

Jacek Firlej
tel.     +48-71-320-4340
fax.     +48-71-320-3948
jacek.firlej@wctt.pl

Elżbieta Olejnik
tel.     +48-71-320-4192
+48-71-320-3318
fax.     +48-71-320-3948
e.olejnik@wctt.pl

Partner

 

 

 

Region Północno-Wschodni (woj. warmińsko-mazurskie)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Biuro Współpracy z Zagranicą
ul. Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
http://www.uwm.edu.pl/rpk/

mgr Tomasz Dusza
tel.     +48-89-523-3521
fax.     +48-89-524-0494
tomasz.dusza@uwm.edu.pl

Ewa Kłos
tel.     +48-89-523-3467
fax.     +48-89-524-0494
ewa.klos@uwm.edu.pl

Daria Czyżewska
tel.     +48-89-523-3467
fax.     +48-89-524-0494
daria.czyzewska@uwm.edu.pl

mgr inż. Maria Jaczek - mobility
tel.     +48-89-523-3346
fax.     +48-89-524-0494
Maria.Jaczek@uwm.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Murzec-Wojnar - finanse, priorytety tematyczne
tel.     +48-89-523-3467
fax.     +48-89-524-0494
Agnieszka.Murzec@uwm.edu.pl

 

Region Północno-Zachodni (woj. zachodniopomorskie)

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Koordynator
ul. Janosika 8
71-424 Szczecin
http://www.innowacje.zut.edu.pl
rtd@zut.edu.pl

mgr Małgorzata Świerzko - kierownik, finanse i zarządzanie
tel.     +48-91-449-4723
fax.     +48-91-449-4153
mswierzko@zut.edu.pl

mgr Igor Zago Biasetti - z-ca kierownika, konsultant: Zdrowie, ICT, Nanonauki, MŚP
tel.     +48-91-449-4723
fax.     +48-91-449-4153
ibiasetti@zut.edu.pl

mgr inż. Magdalena Giefert - konsultant: Ludzie, Pomysły, Infrastruktura, Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców
tel.     +48-91-449-4153
fax.     +48-91-449-4153
mobility@zut.edu.pl

mgr Marta Kasprowicz - konsultant: Żywność i rolnictwo, Nanonauki, Energia, Transport, Euratom, finanse
tel.     +48-91-449-4723
fax.     +48-91-449-4153
Marta.Kasprowicz@zut.edu.pl

mgr Angelika Łysiak - konsultant: Nanonauki, Środowisko, SSH, Możliwości, eksperci oceniający
tel.     +48-91-449-4723
fax.     +48-91-449-4153
Angelika.Lysiak@zut.edu.pl

mgr inż. Izabela Wojtkiewicz - wsparcie techniczne konsultantów, poszukiwanie partnerów, eksperci oceniający
tel.     +48-91-449-4153
fax.     +48-91-449-4153
rtd@zut.edu.pl

Partnerzy:

 

 

Region Zachodni (woj. wielkopolskie i lubuskie)

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Koordynator
ul. Rubież 46
61-612 Poznań
http://rpk.ppnt.poznan.pl

Ewa Kocińska - kierownik RPK, 7PR - programy szczegółowe
tel.     +48-61-827-9748
fax.     +48-61-827-9741
ek@ppnt.poznan.pl

Joanna Bosiacka-Kniat - konsultant 7PR - programy szczegółowe
tel.     +48-61-827-9745
fax.     +48-61-827-9741
jk@ppnt.poznan.pl

Izabela Stelmaszewska-Patyk - konsultant 7PR - programy szczegółowe
tel.     +48-61-827-9745
fax.     +48-61-827-9741
is@ppnt.poznan.pl

Agata Bartoszewska - konsultant ds. finansów
tel.     +48-61-827-9744
fax.     +48-61-827-9741
ab@ppnt.poznan.pl

Anna Klimaszewska - konsultant ds. MŚP
tel.     +48-61-827-9744
fax.     +48-61-827-9741
ak@ppnt.poznan.pl

Katarzyna Rauszer de Bruijn - Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców (EURAXESS)
tel.     +48-61-827-9748
fax.     +48-61-827-9741
kr@ppnt.poznan.pl

Paweł Kaczmarek - konsultant 7PR - programy szczegółowe
tel.     +48-61-827-9748
fax.     +48-61-827-9741
pk@ppnt.poznan.pl

Partnerzy:

 • Politechnika Poznańska
  pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
  60-965 Poznań
 • Uniwersytet Zielonogórski. Dział Współpracy z Zagranicą
  ul. Licealna 9
  65-417 Zielona Góra
  http://www.pkpb.uz.zgora.pl/

Branżowe Punkty Kontaktowe przy POLSKICH PLATFORMACH TECHNOLOGICZNYCH

PPT Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Katarzyna Buszkiewicz-Seferyńska
kabus@ciop.pl , http://www.ciop.pl/

PPT Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Sekretariat: ul. Jana Pawła II 28, 60-844 Poznań
Jarosław Szymaniak
jaroslaw.szymaniak@ppbw.pl , http://www.ppbw.pl/

PPT Biopaliw i Biokomponentów
Instytut Paliw i Energii Odnawialnej
ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa
Marta Dołęga, mdolega@cln.pl
www.cln.pl/

PPT Budownictwa
ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno
Aleksandra Oleksik, a.oleksik@asm-poland.com.pl

PPT e-Integracja
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
ul. Krakowska 11A, 33-100 Tarnów
Krzysztof Głomb, k.glomb@mwi.pl
www.mwi.pl/

PPT Inteligentnych Systemów Transportowych

Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa
Małgorzata Zysińska
malgorzata.zysinska@its.waw.pl

PPT Zrównoważonego Rozwoju Przemysłu Wydobywczego Miedzi i Węgla Brunatnego Polski Płd.-Zach.
KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, ul. gen. W. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław
www.cuprum.wroc.pl

PPT Metali Nieżelaznych
Instytut Metali Nieżelaznych
ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice
Jadwiga Kapryan, jadwigak@imn.gliwice.pl

PPT Odlewnictwa
Instytut Odlewnictwa, Kraków
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
Jacek Przybylski, jprzyb@iod.krakow.pl

PPT Procesów Produkcji
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, ul. Łukasiewicza 5, 50-371 Wrocław
Sławomir Susz, slawomir.susz@pwr.wroc.pl
www.wmech.pwr.wroc.pl/

PPT Żywności
Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” w Grajewie, Zakład Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie
ul. Kormoranów 1, 11-700 Mrągowo
Tadeusz Szczęsny
tadeusz.szczesny@mlekpol.com.pl

PPT Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej
Fundacja MOST
ul. Malczewskiego 38/4, 02-622 Warszawa
Jakub Lebuda, jlebuda@most-program.org
http://www.emobility.pl/

PPT Zrównoważonej Chemii
Polska Izba Przemysłu Chemicznego,
ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa

PPT Sektora Leśno-Drzewnego
Instytut Technologii Drewna
ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań
Andrzej Fojutowski, fojutowski@itd.poznan.pl

PPT Środowiska
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ul. L. Kossutha 6, 40-833 Katowice
Izabela Ratman-Kłosińska , rat@ietu.katowice.pl

PPT Technologii Kosmicznych
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Sekretariat: Polspace sp.z o. o.
ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa
Bartosz Buszke, bartosz@polspace.pl

PPT Transportu Drogowego
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa
Andrzej Urbanik, aurbanik@ibdim.edu.pl

PPT Transportu Szynowego
Politechnika Śląska, Wydział Transportu
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
Marek Sitarz, sitarz@polsl.katowice.pl
Instytut Kolejnictwa
ul. J.Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa
Witold Olpiński, olpinski@cntk.pl

PPT Lotnictwa
Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”
WSK „PZL-Rzeszów” S.A., ul. Szopena 51,
35-959 Rzeszów, Andrzej Rybka, andrzej.rybka@dolinalotnicza.pl
http://www.wskrz.com/, http://www.dolinalotnicza.pl/

PPT Transportu Wodnego
Centrum Techniki Okrętowej
ul. Wały Piastowskie 1, 80-985 Gdańsk
Joanna Wierszyło, joanna.wierszylo@cto.gda.pl, www.cto.gda.pl

PPT Technologii Czystego Węgla
Główny Instytut Górnictwa, ul. Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
www.gig.eu

BPK dla sektora IT
Poznańskie Centrum Superkomupterowo-Sieciowe, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
Anna Miłostan, annaw@man.poznan.pl
http://www.man.poznan.pl/

BPK Technologii Jądrowych
Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana
05-400 Otwock-Świerk
Elżbieta Jamrozy-Dzięcioł, Jamrozy@ipj.gov.pl, http://www.pptn.pl/

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików