MNiSW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Ministerstwo prowadzi politykę w obszarze nauki i innowacyjności oraz szkolnictwa wyższego. Przygotowuje strategiczne rozwiązania, dba o wdrażanie programów i funduszy unijnych. Wspiera rozwój polskich uczelni.

NCN – Narodowe Centrum Nauki – wspiera działalność naukową w zakresie badań podstawowych (prac eksperymentalnych lub teoretycznych, służących zdobyciu nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów). Finansuje projekty badawcze dla młodych i doświadczonych badaczy, stypendia doktorskie i staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. NCN ogłasza konkursy na finansowanie projektów badawczych.

NCBR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – realizuje strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności. Do zadań NCBR należy między innymi wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki.

KEJN – Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych – jego podstawowym zadaniem jest przeprowadzenie kompleksowej oceny działalności naukowej jednostek naukowych. W wyniku oceny jednostki otrzymują jedną z czterech kategorii, oznaczających poziom prowadzonych badań i prac rozwojowych.

RGNiSW – Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego – jest wybieralnym organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa wyższego. Opiniuje projekty aktów prawnych oraz różne zagadnienia z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki.

RGIB – Rada Główna Instytutów Badawczych – reprezentuje interesy środowiska instytutów badawczych wobec instytucji publicznych, społecznych i gospodarczych. Wspiera instytuty badawcze w rozwiązywaniu problemów wspólnych dla tego środowiska, związanych z rozwojem nauki, poprawą innowacyjności i efektywności gospodarki czy rozwojem kadr badawczych.

RMN – Rada Młodych Naukowców – jest organem doradczym ministra. Przygotowuje rekomendacje dotyczące rozwoju karier młodych naukowców, programów wspomagających kariery młodych badaczy oraz przybliża młodym uczonym mechanizmy finansowania nauki.

PKA – Polska Komisja Akredytacyjna – wspiera polskie uczelnie publiczne i niepubliczne w procesie doskonalenia jakości kształcenia oraz w osiąganiu standardów edukacyjnych na miarę najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni akademickiej. Dokonuje oceny jakości kształcenia we wszystkich polskich uczelniach działających w oparciu o Prawo o szkolnictwie wyższym.

CKds.SiT – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów – prowadzi sprawy związane nadawaniem stopni i tytułów naukowych. Ma także wiodącą rolę w postępowaniu habilitacyjnym.

FNP – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

PAN – Polska Akademia Nauk – państwowa instytucja naukowa, służąca rozwojowi, promocji i upowszechnianiu nauki, przyczyniająca się do rozwoju edukacji i wzbogacenia kultury narodowej. W Akademii prowadzone są badania naukowe i współpraca naukowa, odbywają się studia doktoranckie. PAN jest także korporacją wybitnych uczonych.

PAU – Polska Akademia Umiejętności – jest narodową instytucją użyteczności publicznej o statusie stowarzyszenia, powołaną do upowszechniania nauki i kultury.

KPN – Komitet Polityki Naukowej – organ opiniodawczo-doradczy ministra, wspierający go w kształtowaniu polityki naukowej państwa. Współtworzy i opiniuje dokumenty dotyczące rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, priorytetów inwestycyjnych i finansowych.

ZO – Zespół Odwoławczy – opiniuje wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych na naukę

IB – Instytut Badawczy – to wyodrębniona jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy o instytutach badawczych, prowadząca badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na praktyczne zastosowanie.

KPK – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE – wspiera uczestnictwo polskich jednostek w programach ramowych UE. Obecnie, wspólnie z regionalnymi punktami kontaktowymi, stanowi zaplecze informacyjne o programie Horyzont 2020. W KPK można znaleźć informacje o tym, jak przygotować wniosek i ubiegać się o finansowanie badań UE.

ERC – European Research Council (Europejska Rada ds. Badań Naukowych) – wspiera najwyższej jakości badania naukowe w Europie poprzez finansowanie oraz promowanie inicjowanych przez naukowców pionierskich badań we wszystkich dziedzinach nauki. Głównym kryterium udzielenia wsparcia jest doskonałość naukowa.

CERN – Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN (fr. Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) 

Konferencje rektorów:

KRASP – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich – KRASP utworzyły polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. KRASP jest przedstawicielskim organem uczelni akademickich, a w jej skład obok uczelni publicznych mogą wchodzić także akademickie uczelnie niepubliczne.

KRZaSP – Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

KRePSZ – Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych

KRUP – Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich

KRPUT – Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

KRAUM – Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

KRUE – Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych

KRUA – Konferencja Rektorów Uczelni Artystycznych

KRURIP – Konferencja Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych

OPI – Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy -  nadzorowany przez MNISW. Gromadzi, analizuje i tworzy informacje o polskiej nauce oraz sektorze badań i rozwoju. Prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe i ściśle współpracuje z agendami rządowymi, organizacjami non-government oraz przedsiębiorcami.

BUWiWM – Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej – jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego. Biuro koordynuje i organizuje rekrutację, a także kwalifikację polskich naukowców i studentów na stypendia zagraniczne oraz cudzoziemców na studia i staże w Polsce. Prowadzi też obsługę Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego.

FRSE – Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji -  fundacja Skarbu Państwa zajmująca się przede wszystkim zarządzaniem europejskimi programami wspierającymi modernizację systemu oświaty.

W ramach realizacji programów Unii Europejskiej FRSE pełni rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

NPRH – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – unikatowy na skalę światową program MNiSW. Jego działania skupiają się na jak  najlepszej integracji polskiej humanistyki z humanistyką europejską, a także światową. Zapewnia młodym naukowcom specjalizującym się w badaniach humanistycznych możliwość rozwoju kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowym. Dzięki niemu humanistom przyznano na badania już blisko 200 mln zł.

KRK – Krajowe Ramy Kwalifikacji – zintegrowany w ramach Procesu Bolońskiego opis kwalifikacji zdobywanych w systemie szkolnictwa wyższego w danym kraju. Kwalifikacje te opisane są za pomocą zdefiniowanych efektów kształcenia, które składają się z opisu złożonego z kategorii wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

KNOW – Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące – to zaszczytne miano nadawane jest flagowym jednostkom polskiej nauki (podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni, centrom naukowym utworzonym przez szkoły wyższe lub konsorcjom naukowym). Każdy ze zdobywców statusu KNOW, w ciągu pięciu lat otrzymuje do 50 mln zł dodatkowego finansowania. Warunkami ubiegania się o nadanie statusu jest m.in. prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie, posiadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych, prowadzenie studiów doktoranckich powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi i zapewnianie wysokiej jakości kształcenia.

DUN – działalność upowszechniająca naukę – to realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację nauki, ale w sposób, który nie obejmuje prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

H2020 – Horyzont 2020 - to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi niemal 80 mld euro. Jego głównym założeniem jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od etapu koncepcji naukowej, poprzez badania, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

PO WER – Program Operacyjny Wiedza – Edukacja – Rozwój – jest jednym z 6 programów krajowych jakie będę realizowane w okresie 2014-2020.  Jego głównym celem jest wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej. Celami tematycznymi zdefiniowanymi w programie są: wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników, wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, a także wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.

PO IR – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – to krajowa implementacja polityki spójności Unii Europejskiej w zakresie wzrostu innowacji i działań badawczych. Program skupiony jest na przedsięwzięciach związanych z budową gospodarki opartej na wiedzy, konkurencyjnego sektora nauki oraz efektywnych instytucji otoczenia biznesu umożliwiających inteligentny rozwój gospodarczy kraju.

WBN – Wirtualna Biblioteka Nauki – to jedna z pierwszych w Polsce bibliotek cyfrowych; dzięki niej uczelnie, instytuty naukowe, naukowcy i studenci zyskali bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie.

FA – Forum Akademickie – ogólnopolski miesięcznik informacyjno – publicystyczny poświęcony sprawom szkolnictwa wyższego.

POL-on – Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – to skarbnica wiedzy o nauce i szkolnictwie wyższym. Gromadzi wszelkie dane o wszystkich polskich jednostkach naukowych, do których publiczny dostęp wynika z ustaw i rozporządzeń MNiSW (rejestry szkół wyższych, informacje o kierunkach i profilach kształcenia, zagregowane dane liczbowe dotyczące studentów, pracowników naukowych etc.). Ten nowoczesny i największy tego typu w Polsce system informatyczny zbiera także informacje o znajdujących się w posiadaniu uczelni laboratoriach i aparaturze badawczej, zbiorach bibliotecznych, przeprowadzanych inwestycjach, projektach naukowych, publikacjach, patentach czy dokonaniach upowszechniających naukę. Znaleźć tu można również wskaźniki ewaluacji uczelni.