Strategia Europa 2020

poniedziałek, 3 lutego 2014

Strategia 2020

Strategia Europa 2020 to unijna strategia wzrostu na okres od 2010 do 2020 r. Jednym z trzech priorytetów strategii jest inteligentny wzrost gospodarczy, czyli rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach (smart growth). Aby móc oceniać postępy w realizacji założeń Strategii Europa 2020, przyjęto pięć głównych celów dla całej UE. Jednym z nich jest wzrost odsetka osób w wieku 30-34 lat posiadających wyższe wykształcenie do poziomu co najmniej 40%.

Europejskie cele przekładane są na cele krajowe, co pozwala uwzględnić specyficzną sytuację każdego z państw UE. Polskie zobowiązania zostały ujęte w Krajowym Programie Reform, czyli dokumencie przedstawiającym strategię rozwoju kraju oraz działania umożliwiające pobudzenie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy. Polska zobowiązała się do zwiększenia odsetka osób w wieku 30-34 lat posiadających wyższe wykształcenie do poziomu co najmniej 45%.

Dane na temat postępów w realizacji celów Strategii Europa 2020, zarówno na poziomie europejskim jak i na poziomie krajowym, są regularnie aktualizowane przez EUROSTAT. Zgodnie z danymi za 2012 r., odsetek osób w wieku 30-34 lat posiadających wyższe wykształcenie w Europie to 35,7%, w przypadku Polski wskaźnik ten wynosi 39,1%.

Ważne linki:

Podstawowym instrumentem realizacji celów zaproponowanych w Strategii Europa 2020 są inicjatywy przewodnie (ang. flagship initiatives), realizowane na poziomie UE, państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych. Celem inicjatywy jest poprawa wyników i podniesienie atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej oraz podniesienie jakości wszystkich poziomów kształcenia i szkolenia w UE, łącząc doskonałość z ideą sprawiedliwości, poprzez wspieranie mobilności studentów i stażystów oraz poprawę sytuacji młodzieży na rynku pracy. Główne cele inicjatywy to:

  • zintegrowanie i usprawnienie działań europejskich programów w zakresie mobilności, współpracy międzyuczelnianej i badawczej (takich jak Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus i Marie Curie) i ich integracja je z programami i zasobami krajowymi;

  • ożywienie programu modernizacji szkolnictwa wyższego (programów nauczania, zarządzania i finansowania), między innymi poprzez porównywanie wyników uczelni i rezultatów procesu kształcenia w skali globalnej; à Nowy system rankingu uniwersyteckiego – Multirank http://www.u-portal.org/u-multirank/

  • zbadanie możliwości propagowania idei przedsiębiorczości z wykorzystaniem programów mobilności dla młodych specjalistów;

  • działanie na rzecz oficjalnego uznania uczenia się nieformalnego i pozaformalnego;

  • zainicjowanie opracowanie zasad ramowych dotyczących polityki zatrudnienia osób młodych, określających strategię na rzecz zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży. à „Gwarancja dla Młodzieży” i „Inicjatywa na rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych”

 

Gwarancja dla Młodzieży i Inicjatywa na rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych

„Gwarancja dla Młodzieży” (GdM) to propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w 2012 r. w ramach Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Package). Jest to skierowany do Państw Członkowskich UE postulat zagwarantowania wszystkim młodym ludziom w wieku od 15 do 24 lat, którzy nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy. Na początku 2013 r. Komisja Europejska (KE) uzupełniła swoją propozycję dotyczącą GdM o Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative). Ma ona stanowić finansowe uzupełnienie dla projektu „Gwarancji dla Młodzieży” i wzmacniać wsparcie udzielane już za pośrednictwem funduszy strukturalnych UE. Inicjatywa skierowana jest do regionów, w których poziom bezrobocia osób w wieku od 15 do 24 lat przekracza 25%. W jej ramach na lata 2014-2020 przewidywane jest wsparcie na poziomie 6 mld EUR. Według aktualnych wyliczeń do wsparcia w ramach Inicjatywy kwalifikuje się część polskich województw. Jednak z uwagi na sytuację osób młodych na rynku pracy, realizacja YEI zostanie w Polsce rozszerzona na wszystkie regiony – będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Według wstępnych wyliczeń na działania w ramach Inicjatywy zostanie przeznaczone ok. 550 mln euro.  

Ważne linki:

Strona inicjatywy Mobilna Młodzież: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=pl

Gwarancja dla Młodzieży: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=pl

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików