Strategia UE 2020


Strategia 2020

Strategia Europa 2020 to unijna strategia wzrostu na okres od 2010 do 2020 r. Jednym z trzech priorytetów strategii jest inteligentny wzrost gospodarczy, czyli rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach (smart grot).  Aby móc oceniać postępy w realizacji założeń Strategii Europa 2020, przyjęto pięć głównych celów dla całej UE. Jednym z nich jest osiągnięcie wskaźnika 3% PKB w zakresie nakładów na badania i rozwój (łączny poziom inwestycji publicznych i prywatnych w sektorze B+R).  

Europejskie cele przekładane są na cele krajowe, co pozwala uwzględnić specyficzną sytuację każdego z państw UE. Polskie zobowiązania zostały ujęte w Krajowym Programie Reform, czyli dokumencie przedstawiającym strategię rozwoju kraju oraz działania umożliwiające pobudzenie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy. Polska zobowiązała się do zwiększenia nakładów na B+R do poziomu 1,7% PKB w 2020 r.

Dane na temat postępów w realizacji celów Strategii Europa 2020, zarówno na poziomie europejskim jak i na poziomie krajowym, są regularnie aktualizowane przez EUROSTAT. Zgodnie z danymi za 2012 r., średnia europejskich nakładów na B+R to 2,06%, w przypadku Polski wskaźnik ten wynosi 0,9%.

Ważne linki: