Krajowy Program Badań - strategiczne obszary badawcze

piątek, 25 listopada 2011

Krajowy Program Badań został ustanowiony Uchwałą Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 roku. Reforma systemu nauki w Polsce przeprowadzona w roku 2010 r. pozwoliła na przejęcie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego roli wiodącego ośrodka tworzenia polityki naukowej oraz koordynacji działań w tym zakresie w Polsce. KPB określa strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych. Strategicznym kierunkiem badań naukowych i prac rozwojowych jest przedsięwzięcie o szerokiej problematyce, określające cele i założenia długoterminowej polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych stanowią dla NCBiR-u podstawę do sformułowania strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych. Ramy czasowe strategicznych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych oraz strategicznych programów badawczych są ustalone tak, aby zapewnić stabilność prowadzonych prac naukowych. Powinny one jednak podlegać modyfikacji wynikającej ze zmieniających się uwarunkowań, zadań oraz potrzeb gospodarki i społeczeństwa. Strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych należy realizować przez okres 10-15 lat, a strategiczne programy badawcze w okresie 3-7 lat, uwzględniając realne poziomy finansowania.  Podmioty uczestniczące w konstruowaniu KPB współpracując ze sobą, prowadzą systematyczną ewaluację i aktualizację projektów strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych. Zadanie koordynowania wymienionych działań spoczywa na ministrze właściwym do spraw nauki. KPB obejmuje siedem strategicznych, interdyscyplinarnych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych.  Kierunki te to:

 1. nowe technologie w zakresie energetyki,
 2. choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna,
 3. zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne,
 4. nowoczesne technologie materiałowe,
 5. środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo,
 6. społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków,
 7. bezpieczeństwo i obronność państwa.

Wybór strategicznych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych został dokonany przy udziale wybitnych przedstawicieli różnych środowisk, w szczególności świata nauki w kontekście działań na rzecz gospodarki, których nadrzędnym celem jest stworzenie uwarunkowań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności polskiej gospodarki, przy wykorzystaniu wartości dodanej wynikającej ze ścisłej współpracy polskiej nauki i przemysłu. Do wyboru strategicznych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych zastosowano następujące kryteria:

 • Długookresowe potrzeby gospodarki – ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii oraz efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego,
 • Wysoki poziom badań naukowych w ośrodkach krajowych - konkurencyjność
  na poziomie światowym, osiągnięcia honorowane nagrodami i wyróżnieniami międzynarodowymi,
 • Rozwój innowacyjnych sektorów przedsiębiorczości w skali mikro, małej i średniej, opartych na nowych polskich technologiach – możliwość wykorzystania w przedsiębiorstwach zawansowanych technologii, wytwarzania nowoczesnych wyrobów lub świadczenia nowych usług lub znacząco ulepszonych na rynku polskim,
 • Priorytetowe kierunki rozwoju badań naukowych zawarte w europejskich programach badawczych – w szczególności zawarte w 7 Programie Ramowym, programach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych oraz Euratomu.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików