Zadania Ministerstwa w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Konstytucja RP zapewnia szkołom wyższym autonomię, a zasady ich działania określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z nowelizacją z 2014 r.. Ministerstwo m.in. nadaje uprawnienia do prowadzenia kierunków, zajmuje się sprawami zgodności działania organów uczelni z przepisami praw i statutem. W tej części serwisu są komunikaty i informacje dotyczące uczelni, stypendiów, kredytów studenckich i pomocy materialnej. 

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017

czwartek, 29 września 2016

Maksymalny próg dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta, przy którym uczelnie i jednostki naukowe mogą przyznawać stypendium socjalne, wzrośnie od 1 listopada 2016 r. z 1043,9 zł do 1051,7 zł netto.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne (próg dochodu) ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego i uczelnianym organem samorządu doktorantów.

Wysokość dochodu ustalana jest w granicach określonych w art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

Ustawowy próg dochodu na osobę w rodzinie gwarantujący otrzymanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2016/2017 wynosi 668,2 zł (netto). Oznacza to, iż studenci i doktoranci, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie ustalony zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym nie przekracza 668,2 zł, mają prawo do otrzymania stypendium socjalnego w uczelni po spełnieniu ustawowych warunków oraz szczegółowych kryteriów zawartych w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej określonym przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, a w przypadku doktorantów – uczelnianym organem samorządu doktorantów.

Ponadto stypendium socjalne mogą otrzymać również studenci i doktoranci z dochodem przekraczającym tę kwotę, o ile rektor w porozumieniu z organami samorządu studenckiego i samorządu doktorantów określi wyższy próg dochodu uwzględniając możliwości funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – maksymalnie do 1043,9 zł, a od
1 listopada 2016 r. – do 1051,7 zł.

Podwyższenie od dnia 1 listopada 2016 r. maksymalnej kwoty dochodu wynika z § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238), w związku z art. 179 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Tagi: Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, studenci, doktoranci, Stypendia, stypendium socjalne, szkolnictwo wyższe

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Pozostałe informacje o zadaniach Ministerstwa w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Zasady finansowania uczelni i badań naukowych na uczelniach określa  ustawa o zasadach finansowania nauki oraz rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (nowe rozporządzenie wejdzie w życie w 2017 r.)

Portal  wybierzstudia.nauka.gov.pl pomaga w wyborze studiów. Na www.bazaogloszen.nauka.gov.pl można znaleźć oferty pracy na uczelniach. Kompleksowe informacje o polskich jednostkach naukowych zawiera system POL-on

Kto się tym zajmuje w MNiSW?

  • Departament Szkolnictwa Wyższego i Kontroli
  • Departament Nauki
  • Departament Budżetu i Finansów

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2014 r. - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania