Zadania Ministerstwa w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Konstytucja RP zapewnia szkołom wyższym autonomię, a zasady ich działania określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z nowelizacją z 2014 r.. Ministerstwo m.in. nadaje uprawnienia do prowadzenia kierunków, zajmuje się sprawami zgodności działania organów uczelni z przepisami praw i statutem. W tej części serwisu są komunikaty i informacje dotyczące uczelni, stypendiów, kredytów studenckich i pomocy materialnej. 

Informacja w sprawie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2009/2010

czwartek, 10 grudnia 2009

Od dnia 1 lipca do dnia 20 października 2009 r. rektorzy uczelni przekazywali Ministrowi wnioski o przyznanie stypendiów ministra dla studentów. Na rok akademicki 2009/2010 zgłoszono 2.917 wniosków o stypendia ministra, w tym: 2.369 - za osiągnięcia w nauce i  548 - za osiągnięcia sportowe.
W dniu 9 grudnia 2009 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka podjęła decyzję o przyznaniu 1.137 stypendiów. Od dnia 1 lipca do dnia 20 października 2009 r. rektorzy uczelni przekazywali Ministrowi wnioski o przyznanie stypendiów ministra dla studentów. Na rok akademicki 2009/2010 zgłoszono 2.917 wniosków o stypendia ministra, w tym: 2.369 - za osiągnięcia w nauce i  548 - za osiągnięcia sportowe.
W dniu 9 grudnia 2009 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka podjęła decyzję o przyznaniu 1.137 stypendiów, w tym:
  • 986 stypendiów za osiągnięcia w nauce,
  • 151 stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe.
Podstawą prawną przyznawania stypendiów ministra był art. 178 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1385) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. Nr 153, poz. 1093).
Miesięczna wysokość stypendium ministra wynosi 1.300 zł. Stypendia wypłacane są przez uczelnie przez okres 10 miesięcy w roku akademickim (począwszy od 1 października). W przypadku gdy ostatni rok studiów trwa, zgodnie z planem studiów, jeden semestr, stypendia wypłacane są przez okres 5 miesięcy.
Decyzje administracyjne dotyczące przyznania lub odmowy przyznania stypendium ministra będą wysyłane studentom sukcesywnie na adres podany we wniosku w możliwie najkrótszym terminie.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Pozostałe informacje o zadaniach Ministerstwa w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Zasady finansowania uczelni i badań naukowych na uczelniach określa  ustawa o zasadach finansowania nauki oraz rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (nowe rozporządzenie wejdzie w życie w 2017 r.)

Portal  wybierzstudia.nauka.gov.pl pomaga w wyborze studiów. Na www.bazaogloszen.nauka.gov.pl można znaleźć oferty pracy na uczelniach. Kompleksowe informacje o polskich jednostkach naukowych zawiera system POL-on

Kto się tym zajmuje w MNiSW?

  • Departament Szkolnictwa Wyższego i Kontroli
  • Departament Nauki
  • Departament Budżetu i Finansów

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2014 r. - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania