Zadania Ministerstwa w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Konstytucja RP zapewnia szkołom wyższym autonomię, a zasady ich działania określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z nowelizacją z 2014 r.. Ministerstwo m.in. nadaje uprawnienia do prowadzenia kierunków, zajmuje się sprawami zgodności działania organów uczelni z przepisami praw i statutem. W tej części serwisu są komunikaty i informacje dotyczące uczelni, stypendiów, kredytów studenckich i pomocy materialnej. 

Komunikat dla uczelni niepublicznych w sprawie wykorzystania dotacji podmiotowych

piątek, 28 grudnia 2012

Komunikat dla uczelni niepublicznych w sprawie wykorzystania dotacji podmiotowej przeznaczonej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, o której mowa w art. 94 ust. 4a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, o której mowa w art. 94b ust. 1 ustawy.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, iż dotacja podmiotowa przeznaczona na zadania związane ze stwarzaniem studentom
i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, o której mowa w art. 94 ust. 4a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań projakościowych, o której mowa w art. 94b ust. 1 ustawy, dla poszczególnych uczelni jest określana na dany rok budżetowy (kalendarzowy), i powinna zostać wykorzystana w roku, w którym została przyznana.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie przypomina, iż w ramach środków z dotacji podmiotowej mogą być finansowane związane z przeznaczeniem tej dotacji wydatki bieżące oraz, o ile ma to związek z zadaniami realizowanymi w ramach środków z danej dotacji, uczelnie mogą pokrywać związane z przeznaczeniem tej dotacji koszty nabycia lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest niższa od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 107, poz. 723, z późn. zm.), tj. 3.500 zł, oraz koszt zakupu wartości niematerialnych i prawnych, niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość jest niższa od wspomnianej kwoty.

Zgodnie z przeznaczeniem dotacji podmiotowej, tj. przeznaczonej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia (dotacja ta jest otrzymywana i wykorzystywana przez uczelnię), ewentualne nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych o wartości początkowej niższej niż 3.500 zł może dotyczyć wyłącznie środków trwałych pozostających majątkiem uczelni i dostosowanych do użytkowania nie tylko przez jedną osobę, tj. możliwych do wykorzystania przez osoby o podobnej niepełnosprawności.

W przypadku niewykorzystania w danym roku budżetowym (kalendarzowym) przyznanej dotacji, niewykorzystane w danym roku środki finansowe należy ująć w rozliczeniach międzyokresowych przychodów, a w przychodach działalności dydaktycznej tylko kwotę dotacji w wysokości kosztów własnych sfinansowanych ze środków dotacji – co będzie skutkowało możliwością wykorzystywania dotacji projakościowej w następnym roku budżetowym na wydatki, o których mowa w drugim akapicie niniejszego komunikatu (tj. bez kosztów nabycia lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest równa lub wyższa od kwoty 3.500 zł, oraz koszt zakupu wartości niematerialnych i prawnych, niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość jest równa wyższa od wspomnianej kwoty) i ujmowania w sprawozdawczości w momencie wykorzystania. W wyniku powyższego, środki dotacji będą mogły być przeznaczone wyłącznie na działalność bieżącą i na zadania zgodne z przeznaczeniem dotacji z budżetu państwa.

Należy także podkreślić, iż środki na dotację, o której mowa w art. 94b ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w 2012 r. pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2012 w poz. 54, pn. „Środki na zadania projakościowe w szkolnictwie wyższym”.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Pozostałe informacje o zadaniach Ministerstwa w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Zasady finansowania uczelni i badań naukowych na uczelniach określa  ustawa o zasadach finansowania nauki oraz rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (nowe rozporządzenie wejdzie w życie w 2017 r.)

Portal  wybierzstudia.nauka.gov.pl pomaga w wyborze studiów. Na www.bazaogloszen.nauka.gov.pl można znaleźć oferty pracy na uczelniach. Kompleksowe informacje o polskich jednostkach naukowych zawiera system POL-on

Kto się tym zajmuje w MNiSW?

  • Departament Szkolnictwa Wyższego i Kontroli
  • Departament Nauki
  • Departament Budżetu i Finansów

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2014 r. - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania