Zadania Ministerstwa w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Konstytucja RP zapewnia szkołom wyższym autonomię, a zasady ich działania określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z nowelizacją z 2014 r.. Ministerstwo m.in. nadaje uprawnienia do prowadzenia kierunków, zajmuje się sprawami zgodności działania organów uczelni z przepisami praw i statutem. W tej części serwisu są komunikaty i informacje dotyczące uczelni, stypendiów, kredytów studenckich i pomocy materialnej. 

Komunikat dla uczelni publicznych w sprawie wykorzystania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

piątek, 28 grudnia 2012

Komunikat dla uczelni publicznych w sprawie wykorzystania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1–3 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, iż środki na dotację, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1–3 i 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w 2012 r. pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2012 w poz. 54, pn. „Środki na zadania projakościowe w szkolnictwie wyższym”, co w znacznej mierze determinuje sposób ich wykorzystania. Mogą być one wydatkowane wyłącznie na cel, na jaki zostały przyznane uczelni, niezależnie od roku, w którym są one wydatkowane.

Wybór metody ujęcia środków pochodzących z powyższej dotacji, stanowiących przychód uczelni publicznej na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższy
m, powinien podlegać ocenie merytorycznej, z uwzględnieniem tego, że przyjęta metoda ich ujęcia musi gwarantować zachowanie przeznaczenia wydatkowania przyznanych środków. Uczelnie publiczne, które są objęte regulacjami dotyczącymi gospodarki finansowej określonymi w art. 98 ust. 1 oraz art. 101, 102 i 105 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym prowadzą gospodarkę finansową na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych, mogą przyjąć następujące metody ujmowania środków otrzymanych z dotacji projakościowej, w zależności od charakteru dotacji i wyboru dokonanego przez uczelnię publiczną:

1)    w przychodach działalności dydaktycznej w wysokości całej przyznanej kwoty dotacji, co może mieć dodatni wpływ na wynik finansowy uczelni publicznej, a następnie na wysokość funduszu zasadniczego i w takim przypadku, w części odniesionej za pośrednictwem zysku na fundusz zasadniczy lub na fundusz rozwoju uczelni publicznej, środki pochodzące z dotacji na zadania projakościowe będą wykorzystywane na wydatki majątkowe;

2)    w rozliczeniach międzyokresowych przychodów, a w przychodach działalności dydaktycznej tylko kwotę dotacji w wysokości kosztów własnych sfinansowanych ze środków dotacji – co będzie skutkowało możliwością wykorzystywania dotacji projakościowej w kolejnych latach budżetowych
na wydatki bieżące i ujmowania w sprawozdawczości w momencie wykorzystania.

Przyjęcie przez uczelnię publiczną metody ujmowania środków dotacji projakościowej określonej w pkt 1 pozwoli tej uczelni, w sytuacji niewykorzystania kwoty dotacji w roku jej otrzymania (jeśli nie wykazała ona straty), przeznaczyć środki na zysk, a następnie na fundusz zasadniczy, z którego z kolei można sfinansować zakup środków trwałych o wartości powyżej 3.500 zł (określonej w art. 16f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), na rzecz realizacji zadań projakościowych.

Ujęcie natomiast dotacji w rozliczeniach międzyokresowych przychodów (pkt 2) spowoduje, iż środki dotacji – w roku otrzymania dotacji, jak również w kolejnych latach – będą mogły być przeznaczone na wydatki bieżące na rzecz realizacji zadań projakościowych.

Charakter niektórych strumieni dotacji na zadania projakościowe wymaga przyjęcia drugiego sposobu postępowania. Np. dotację, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, przeznaczoną na finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200a, dla 30% najlepszych doktorantów w uczelniach publicznych i niepublicznych, uczelnie publiczne powinny obligatoryjnie ujmować przy wykorzystaniu metody określonej w pkt 2.

Uczelnie publiczne, których jednostki wchodzą w skład KNOW i zostały wskazane do odbioru dotacji – mogą przekazywać środki dotacji projakościowej pozostałym partnerom współtworzącym KNOW w ramach metody ujmowania środków opisanej w pkt 2. Dotyczy to głównie jednostek KNOW o złożonej strukturze, które mogą być utworzone w formie konsorcjum naukowego albo centrum naukowego – z innymi jednostkami określonymi ustawowo. Uczelnie publiczne, które wskazane zostały do otrzymywania dotacji (liderzy), pośredniczyć będą w przekazywaniu tych środków pozostałym członkom KNOW. Środki przekazane w ramach rzeczonej dotacji na rzecz konsorcjum naukowego lub centrum naukowego mogą nie dotyczyć w całości przychodu „lidera”; część tych środków stanowić będzie przychód u pozostałych jednostek KNOW. Rozliczenie wewnętrzne partnerów KNOW z wykorzystania otrzymanych środków z dotacji należeć będzie do „lidera”, który powinien ustalić zasady rozliczenia z partnerami. Niepodważalnym jest, iż środki te muszą być wydatkowane przez jednostki wchodzące w skład KNOW a niebędące jednostkami organizacyjnymi uczelni publicznych, jedynie w roku ich otrzymania w ramach rozliczeń wewnętrznych za pośrednictwem „lidera”, a w razie niewykorzystania w tym roku winny być zwrócone do „lidera” i zostać poddane postępowaniu wynikającemu z ustalonych z partnerami zasad rozliczenia. Dopuszczalne jest np. przejęcie przez „lidera” środków na rozliczenia międzyokresowe przychodów i ponowne przekazanie ich do partnera w roku następnym, w zależności od przyjętych zasad.

Przedstawiona powyżej opinia jest jedynie stanowiskiem Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego i nie ma charakteru wiążącej interpretacji.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Pozostałe informacje o zadaniach Ministerstwa w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Zasady finansowania uczelni i badań naukowych na uczelniach określa  ustawa o zasadach finansowania nauki oraz rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (nowe rozporządzenie wejdzie w życie w 2017 r.)

Portal  wybierzstudia.nauka.gov.pl pomaga w wyborze studiów. Na www.bazaogloszen.nauka.gov.pl można znaleźć oferty pracy na uczelniach. Kompleksowe informacje o polskich jednostkach naukowych zawiera system POL-on

Kto się tym zajmuje w MNiSW?

  • Departament Szkolnictwa Wyższego i Kontroli
  • Departament Nauki
  • Departament Budżetu i Finansów

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2014 r. - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania