Zadania Ministerstwa w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Konstytucja RP zapewnia szkołom wyższym autonomię, a zasady ich działania określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z nowelizacją z 2014 r.. Ministerstwo m.in. nadaje uprawnienia do prowadzenia kierunków, zajmuje się sprawami zgodności działania organów uczelni z przepisami praw i statutem. W tej części serwisu są komunikaty i informacje dotyczące uczelni, stypendiów, kredytów studenckich i pomocy materialnej. 

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi w projekcie „Najlepsi z najlepszych! 3.0.”

poniedziałek, 16 kwietnia 2018

 1. Pytanie: Czy w ramach konkursu w skład proponowanego przez uczelnię zespołu studenckiego mogą też wchodzić studenci III stopnia? Co w przypadku studentów którzy w trakcie realizacji projektu zakończą studia (utracą status studenta), czy będą oni w dalszym ciągu mogli realizować projekt? Czy projekt skierowany jest również do doktorantów?
  Odpowiedź:Nie, projekt nie jest skierowany do doktorantów. W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci studenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  • jest studentem studiów I/II stopnia uczelni, która składa wniosek (dopuszcza się realizację ofert przez zespoły międzyuczelniane po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację oferty)*;
  • posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);
  • posiada opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.
  *Uczestnikiem projektu może być więc osoba posiadająca status studenta w momencie aplikowania o środki finansowe oraz w momencie rozpoczęcia realizacji projektu. Momentem przystąpienia do projektu jest data początkowa jego realizacji. Studenci, którzy w trakcie realizacji projektu zakończą studia, będą mogli w dalszym ciągu uczestniczyć w projekcie.
  W sytuacji, gdy osoba wpisana do oferty jako uczestnik projektu, będzie posiadała status studenta w momencie aplikowania o środki finansowe i będzie posiadała status studenta od października 2018 r. (np. projekt rozpoczął się 31 lipca 2018 r., a student od października 2018 r. rozpoczyna studia II stopnia), może zostać wpisana do oferty jako uczestnik projektu. Możliwe jest przy tym ponoszenie kosztów w związku z udziałem tej osoby w zawodach, konkursach, konferencjach międzynarodowych.

 2. Pytanie: Czy w projekcie mogą uczestniczyć osoby spoza naszej uczelni? Jakie ewentualne warunki muszą spełnić?
  Odpowiedź: Tak, zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert o przyznanie środków finansowych w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student/studenci tworzący zespół (w przypadku oferty dotyczącej zespołu studentów o charakterze międzyuczelnianym, w ofercie należy wskazać uczelnię odpowiedzialną za jej złożenie i za realizację projektu). Warunki udziału w postępowaniu dla wszystkich studentów są takie same.

 3. Pytanie: Czy, jeśli wiem, że w 2018/2019 roku odbędzie się konferencja, ale nie znam dokładnej daty, jedynie miejsce, to czy mogłabym taką konferencję wpisać do projektu?
  Odpowiedź: Tak, możliwe jest wpisanie do oferty konferencji o statusie międzynarodowym, której datę organizator konferencji określi w późniejszym terminie.

 4. Pytanie: Czy ofertę może złożyć Dziekan, czy musi być to Rektor lub jeden z Prorektorów?
  Odpowiedź: Zgodnie z treścią Zaproszenia do składania ofert:
  Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczelni należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r., w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570), doręczonego za pomocą:
  1. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (adres skrytki ePUAP MNISW: /MNISW/SkrytkaESP) – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego ofertę powinno być dokonane przy użyciu tzw. profilu zaufanego albo bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
  2. e-nośnika (nośnika elektronicznego) – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego ofertę powinno być dokonane wyłącznie przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; nośnik należy przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Najlepsi z najlepszych! 3.0.”).

 5. Pytanie: Czy uczelnia może wystawić jedynie jednego kandydata/jeden zespół, czy może być to kilka zgłoszeń?
  Odpowiedź: W Zaproszeniu do składania ofert nie określono limitu wniosków aplikacyjnych – ofert składanych przed uczelnię. Uczelnia może złożyć dowolną liczbę ofert.

 6. Pytanie: Czy można uwzględnić w kalkulacji kosztów udział więcej niż 1 osoby w konferencji międzynarodowej, gdy projekt jest składany przez 1 studenta? Mianowicie, czy opiekun naukowy lub inny student może podróżować wraz ze studentem w ramach kosztów projektu?
  Odpowiedź: Koszty wyjazdu opiekuna naukowego na zawody/konkursy/konferencje międzynarodowe mogą być kosztami kwalifikowalnymi w projekcie. Koszty ponoszone przez osoby niezwiązane z projektem nie będą uznane za kwalifikowalne.

 7. Pytanie: Czy międzynarodowy festiwal sztuki, gdzie bardziej kładzie się nacisk na bogactwo form, różnorodność, nie rywalizację (nie są to zawody, w kulturze i sztuce zwykle nie chodzi o rywalizację), będzie się mieścił w zakresie aktywności objętych programem? Podobnie, czy odpowiednikiem konferencji na płaszczyźnie rozwoju artystycznego nie byłyby np. warsztaty?
  Odpowiedź: Celem projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Rezultatem projektu będą nagrody i wyróżnienia zdobyte przez studentów w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach naukowych. Oferta uczelni powinna więc uwzględniać międzynarodowe wydarzenia, udział w których regulowany jest przez procedury oparte na mechanizmie rywalizacji o nagrodę. Plan i rodzaj aktywności, uwzględnione w ofercie uczelni, podlegać będą ocenie merytorycznej.

 8. Pytanie: Czy można uwzględnić koszty zakupu sprzętu (np. laptop), jeśli jest on niezbędny do realizacji projektu?
  Odpowiedź: Zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem przedmiotowego konkursu, zawodów, konferencji międzynarodowych (wydatki na zakup materiałów i usług nie mogą przekroczyć 10% sumy pozostałych kosztów bezpośrednich projektu) może być zrealizowany w ramach kat. a.2. kosztorysu projektu. W przypadku zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu laboratoryjnego, środków trwałych, uprzejmie prosimy o uzupełnienie w kosztorysie projektu: „Uzasadnienia zakładanej wysokości wydatków”. Konstruując budżet projektu należy również pamiętać o limitach maksymalnych cen rynkowych zawartych w zaleceniach IP pn. Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach projektu pozakonkursowego „Najlepsi z najlepszych! 3.0.”.

 9. Pytanie:Czy można uwzględnić koszty zakupu literatury, jeśli jest ona niezbędna do realizacji projektu?
  Odpowiedź: Zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem przedmiotowego konkursu, zawodów, konferencji międzynarodowych (wydatki na zakup materiałów i usług nie mogą przekroczyć 10% sumy pozostałych kosztów bezpośrednich projektu) może być zrealizowany w ramach kat. a.2. kosztorysu projektu.

 10. Pytanie: Czy w momencie składania oferty na grupę studentów należy podać CV i dane wszystkich studentów czy tylko jednego wybitnie uzdolnionego (lidera grupy)?
  Odpowiedź: Już w momencie składania oferty należy załączyć CV oraz podać dane wszystkich studentów.

 11. Pytanie: Czy student/zespół może brać udział w konferencjach bez konkursu?
  Odpowiedź: Tak, student/zespół może brać udział w konferencjach bez konkursu, przy czym istotne jest zachowanie aspektu rywalizacji. Przez aspekt rywalizacji należy rozumieć np. selekcję zgłoszeń poprzedzoną weryfikacją tekstu studenta/zespołu. Plan i rodzaj aktywności, uwzględnione w ofercie uczelni, podlegać będą ocenie merytorycznej.

 12. Pytanie: Czy jako zespół, wszyscy jego członkowie muszą wspólnie/razem (np. 3 osoby) jeździć na wszystkie konferencje, czy możliwy jest udział reprezentantów zespołu w poszczególnych konkursach (np. na jedną jechać 2 osoby, na kolejną 3, na jeszcze następną 1 itp.)?
  Odpowiedź: Dopuszczalny jest udział reprezentantów zespołu w poszczególnych konkursach.

 13. Pytanie: Czy istnieje maksymalny limit osób w zespole studentów?
  Odpowiedź: Nie, w Zaproszeniu do składania ofert w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” do składania ofert nie określono maksymalnego limitu osób w zespole studentów.

 14. Pytanie: Czy we wniosku o dofinansowanie do konkursu "Najlepsi z najlepszych 3.0" można wpisać więcej niż jednego opiekuna naukowego studentów?
  Odpowiedź: W Zaproszeniu do składania ofert w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” nie określono maksymalnego limitu liczby opiekunów merytorycznych projektu.

 15. Pytanie: Czy możliwe jest pokrycie kosztów zgłoszenia patentowego oraz publikacji artykułów w czasopismach w ramach tych środków? Do którego z rodzajów mogłyby być zaliczone wymienione koszty: kosztów merytorycznych czy kosztów pośrednich?
  Odpowiedź: Pokrycie kosztów zgłoszenia patentowego oraz publikacji artykułów w czasopismach naukowych należy przypisać do kosztów bezpośrednich projektu (kategoria a.1. kosztorysu projektu).

 16. Pytanie: Czy możliwa jest wypłata honorarium opiekunowi i członkom projektu jako element kosztów pośrednich i czy jest kryterium określające wielkość tej opłaty?
  Odpowiedź: Przez koszty pośrednie należy rozumieć koszty ponoszone zgodnie z dokumentem pn. „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

 17. Pytanie: Czy możliwe jest zaplanowanie stażu naukowego za granicą w ramach projektu (w ramach kosztów związanych z merytorycznym przygotowaniem uczestników projektu do udziału w konkursach, zawodach, konferencjach międzynarodowych)? Czy możliwe jest ujęcie stypendium stażowego do uczestnika stażu zagranicznego? I w jakiej wysokości?
  Odpowiedź: Przez koszty związane z merytorycznym przygotowaniem uczestników projektu do udziału w konkursach, zawodach, konferencjach międzynarodowych należy rozumieć finansowanie zewnętrznych szkoleń/warsztatów, o ile udział w szkoleniach/warsztatach jest uzasadniony, tj. bezpośrednio związany z celem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych będących przedmiotem oferty uczelni. W ramach projektu nie ma możliwości wypłacania stypendiów stażowych studentom.

 18. Pytanie: Czy w ramach Najlepsi z Najlepszych! 3.0. może zostać objęty wsparciem student/grupa studentów którzy uczestniczą w ramach Najlepsi z Najlepszych! 2.0.?
  Odpowiedź: Zapisy Zaproszenia do składania ofert w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” nie ograniczają możliwości uczestnictwa w edycji 3.0. tym studentom, którzy wzięli udział w edycji 2.0.

 19. Pytanie: Czy jest dopuszczalne, żeby jeden student brał udział w realizacji dwóch (różnych tematycznie) projektów, jednego samodzielnie, drugiego w zespole z innymi studentami?
  Odpowiedź: Zapisy Zaproszenia do składania ofert w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” nie ograniczają możliwości uczestnictwa jednego studenta w różnych tematycznie projektach.

 20. Pytanie: Czy Ministerstwo dopuszcza studentów aktualnie uczestniczących w kursie języka obcego na poziomie B2, posiadających zaświadczenie o uczestnictwie w takim kursie? Czy muszą to być osoby, które taki kurs ukończyły do momentu rozpoczęcia projektu?
  Odpowiedź: Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego). Dokument powinien więc potwierdzać znajomość języka na danym poziomie, a nie uczestnictwo studenta w kursie.

 21. Pytanie: Czy dobrze zdana matura z języka obcego lub matura międzynarodowa wystarczą w celu potwierdzenia znajomości języka obcego na poziomie min. B2?
  Odpowiedź: Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2.  Zapisy Zaproszenia do składania ofert w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” dopuszczają dwie możliwości, tj. oświadczenie lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta lub certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego.

 22. Pytanie: Zwracam się do Państwa z pytaniem czy w konkursie "Najlepsi z Najlepszych 3.0" mogą być finansowane badania, których wyniki miałyby być przedstawione na konferencji międzynarodowej.
  Odpowiedź: Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych, będących przedmiotem oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie. Planując budżet projektu należy pamiętać o limicie na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem przedmiotowego konkursu, zawodów, konferencji międzynarodowych (wydatki na zakup materiałów i usług nie mogą przekroczyć 10% sumy pozostałych kosztów bezpośrednich projektu).

 23. Pytanie: W jaki sposób należy konstruować budżet (kosztorys) projektu? Czy warsztaty przygotowujące studentów do udziału w konferencji międzynarodowej mogą być wpisane jako osobne zadanie?
  Odpowiedź: Nie, uczelnia powinna skonstruować ofertę według schematu, który narzuca oferta: jedno wydarzenie międzynarodowe (konkurs, zawody, konferencja) to jedno zadanie w ofercie i kosztorysie uczelni. Działania związane z merytorycznym przygotowaniem uczestników projektu do udziału w konkursach, zawodach, konferencjach międzynarodowych należy przypisać do konkretnych zadań, tj. wyjazdów na konkursy, zawody, konferencje międzynarodowe. Przewidziane zadania i ich koszty będą podlegać ocenie ekspertów, którzy zweryfikują ich zasadność, efektywność i wysokość.

 24. Pytanie: Nasze zawody o charakterze międzynarodowym odbywają się w Polsce. Czy na zawody możemy jechać prywatnym samochodem?
  Odpowiedź: Zwrot kosztów dojazdu może być wydatkiem kwalifikowalnym do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego (a w przypadku podróży międzynarodowych także transportu lotniczego) zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodem lub taksówką) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do ww. wysokości. Konstruując budżet projektu należy więc pamiętać o limitach maksymalnych cen rynkowych zawartych w zaleceniach IP pn.  Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach projektu pozakonkursowego „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” . Dokument ten określa również maksymalne ceny rynkowe m.in. wynajmu sal szkoleniowych, noclegu w kraju i usług cateringowych.

 25. Pytanie: Czy rozliczane będą faktury kosztów poniesionych wcześniej? Tzn. przed rozstrzygnięciem konkursu zapłacimy przelewem ze środków prywatnych za konferencję, a potem ewentualnie jeśli dostaniemy finansowanie na niniejszy projekt zostaną nam te koszty zwrócone.
  Odpowiedź: Dopuszcza się możliwość kwalifikowania wydatków w projekcie ponoszonych od dnia ogłoszenia Zaproszenia do składania ofert w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” pod warunkiem, że wydatki, o których mowa dotyczyć będą okresu realizacji projektu oraz zostaną uwzględnione w sprawozdaniu finansowym uczelni.

Tagi: Najlepsi z najlepszych!, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Pozostałe informacje o zadaniach Ministerstwa w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Zasady finansowania uczelni i badań naukowych na uczelniach określa  ustawa o zasadach finansowania nauki oraz rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (nowe rozporządzenie wejdzie w życie w 2017 r.)

Portal  wybierzstudia.nauka.gov.pl pomaga w wyborze studiów. Na www.bazaogloszen.nauka.gov.pl można znaleźć oferty pracy na uczelniach. Kompleksowe informacje o polskich jednostkach naukowych zawiera system POL-on

Kto się tym zajmuje w MNiSW?

 • Departament Szkolnictwa Wyższego i Kontroli
 • Departament Nauki
 • Departament Budżetu i Finansów

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2014 r. - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania