Wzory wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia

Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego informuje, że w porozumieniu z Polską Komisją Akredytacyjną przygotowano wzory wniosków o nadanie podstawowej jednostce organizacyjnej uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia (odrębnie dla profilu ogólnoakademickiego i praktycznego) oraz wzór oświadczenia o zaliczaniu do minimum kadrowego. 


Korzystanie z powyższych wzorów jest całkowicie dobrowolne, a decyzja uczelni co do ich użycia nie wpłynie w żaden sposób na ocenę formalną bądź merytoryczna wniosku.

Pliki do pobrania