Wydanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z rejestru

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, (Dz. U. Nr 207 poz. 12214), za wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z ww. rejestru są pobierane następujące opłaty:

 1. za odpis - 60 zł;
 2. za wyciąg z rejestru dotyczący rubryki pierwszej - 20 zł, a za dotyczący każdej następnej rubryki - 5 zł;
 3. za zaświadczenie - 15 zł.

Powyższe opłaty należy wpłacać na niżej wskazany numer rachunku:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nr konta: 76 1010 1010 0030 9822 3100 0000

Oryginał dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty w odpowiedniej wysokości dołącza się do wniosku o wydanie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia.

Rejestr składa się z następujących rubryk:

 1. rubryka pierwsza – numer wpisu uczelni albo związku uczelni,
 2. rubryka druga – data wydania decyzji zarządzającej wpis,
 3. rubryka trzecia – data wydania pozwolenia na utworzenie uczelni albo związku uczelni,
 4. rubryka czwarta – imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo nazwa, numer z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru i siedziba założyciela albo każdego z założycieli uczelni tworzących związek uczelni,
 5. rubryka piąta – nazwa, siedziba i adres uczelni albo związku uczelni,
 6. rubryka szósta – posiadane uprawnienia do prowadzenia studiów na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia,
 7. rubryka siódma – wartość i rodzaj środków majątkowych przeznaczonych na utworzenie i funkcjonowanie uczelni albo związku uczelni oraz nieruchomości stanowiące ich majątek,
 8. rubryka ósma – data uzyskania osobowości prawnej,
 9. rubryka dziewiąta – imię i nazwisko oraz data rozpoczęcia i kończenia kadencji rektora uczelni albo organu zarządzającego związku uczelni,
 10. rubryka dziesiąta – numer identyfikacyjny REGON nadany uczelni albo związkowi uczelni,
 11. rubryka jedenasta – informacje o połączeniu, zawieszeniu działalności, likwidacji oraz inne informacje o działalności uczelni albo związku uczelni,
 12. rubryka dwunasta – wykreślenie uczelni albo związku uczelni z rejestru.

Jednocześnie informujemy, iż:

 1. Rejestr prowadzi się w systemie informatycznym.
 2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
  - otwarty dostęp do zawartości rejestru,
  - wydanie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia.
 3. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze przez otwarty dostęp do zawartości rejestru jest bezpłatne i następuje przez stronę internetową ministra lub w siedzibie urzędu obsługującego ministra.
 4. Wniosek o wydanie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia składa się w formie papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego, w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 5. We wniosku o wydanie odpisu należy podać nazwę i siedzibę uczelni albo związku uczelni.
 6. We wniosku o wydanie wyciągu należy podać:
  - nazwę i siedzibę uczelni albo związku uczelni,
  - rubryki, których wyciąg ma dotyczyć, albo zakres żądanych informacji.
 7. We wniosku o wydanie zaświadczenia należy podać nazwę i siedzibę uczelni albo związku uczelni.
 8. Odpis z rejestru zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w rejestrze pod numerem, pod którym są wpisane dana uczelnia albo związek uczelni.
 9. Wyciąg z rejestru obejmuje treść wszystkich wpisów we wskazanych przez wnioskodawcę rubrykach rejestru albo treść wszystkich wpisów w rubrykach odpowiadających żądanym przez wnioskodawcę informacjom.
 10. Odpis, wyciąg lub zaświadczenie są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego, lub uwierzytelnionego za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
 11. Odpis, wyciąg lub zaświadczenie przesyła się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą za pisemnym potwierdzeniem odbioru albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 12. Na żądanie wnioskodawcy odpis, wyciąg lub zaświadczenie mogą być odebrane w siedzibie urzędu przez wnioskodawcę albo osobę upoważnioną przez niego na piśmie, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików