Unia Innowacji

poniedziałek, 3 lutego 2014

Podstawowym instrumentem realizacji celów zaproponowanych w Strategii Europa 2020 są inicjatywy przewodnie (ang. flagi initiatives), realizowane na poziomie UE, państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych.

Główne cele Unia Innowacji to:

  1. Wzmocnienie bazy wiedzy w Europie i zmniejszenie jej rozdrobnienia poprzez podwyższenie jakości edukacji i rozwoju umiejętności, dokończenie projektu europejskiej przestrzeni badawczej i promowanie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. 

  2. Realizacja pomysłów na innowacyjne produkty poprzez ułatwienie innowacyjnym firmom dostępu do finansowania, stworzenie wspólnego rynku innowacji, promowanie otwartości i wykorzystanie twórczego potencjału Europy.

  3. Zlikwidowanie dysproporcji społecznych i geograficznych poprzez dystrybucję korzyści płynących z innowacji w całej UE, z uwzględnieniem inteligentnej specjalizacji regionów i wyższych świadczeń społecznych (sektor publiczny i innowacje społeczne).

  4. Gromadzenie zasobów na przełomowe projekty poprzez ustanawianie konkretnych inicjatyw, czyli europejskich partnerstw innowacji, które pozwolą usunąć przeszkody po stronie podaży i popytu i jednocześnie jak najszybciej zapewnić zwykłym obywatelom korzyści z innowacji.

    Ważne linki:

    Strona Unii Innowacji: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików