Zatrudnienie i staże

poniedziałek, 20 maja 2013

1. URZĘDNICY - ZATRUDNIENIE NA CZAS NIEOKREŚLONY (OFFICIALS)

Kandydaci

Stanowiska urzędnicze dzielą się na Administratorów (AD) i Asystentów (AST). Wyłaniani się w drodze otwartych konkursów. Kandydaci na urzędników zostają poddawani procedurze rekrutacyjnej, w wyniku której tworzone są listy rezerwowe. Ofertę zatrudnienia otrzymują następnie wybrane osoby z list rezerwowych. Informacje o konkursach publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie Europejskiego Biura Doboru Kadr EPSO. Każde ogłoszenie zawiera szczegółowy opis stanowiska, profil kandydata, wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia oraz informacje o przebiegu procesu rekrutacji i ilości miejsc na liście rezerwowej. Procedura konkursowa jest złożona i trwać może wiele miesięcy. Szczegółowe informacje na temat możliwości zatrudnienia w instytucjach zawarte są na zmodernizowanej w marcu 2009 roku stronie internetowej EPSO w zakładce Kariera w instytucjach UE.

Nowa procedura rekrutacji EPSO

Od marca 2010 r. Europejskie Biuro Doboru Kadr stosuje nową procedurę rekrutacji do instytucji UE. Testy kwalifikacyjne są bardziej ukierunkowane na badanie kompetencji kandydata, niż jego teoretycznej wiedzy, co oznacza, iż z testów kwalifikacyjnych w I fazie egzaminu został wyłączony test wiedzy o Unii Europejskiej.

Cała procedura rekrutacyjna jest skrócona do około 9 miesięcy.

EPSO wprowadziło cykliczny nabór na stanowiska administratorów (AD profil ogólny – w marcu każdego roku), lingwistów (w lipcu każdego roku) oraz asystentów (AST profil ogólny – w grudniu każdego roku).      

Procedura rekrutacyjna

Pierwszy etap: rekrutacja on - line poprzez stronę internetową Europejskiego Biura Doboru Kadr ( EPSO) 

Drugi etap: testy kwalifikacyjne – preselekcyjne (numeryczne, werbalne, testy abstrakcyjnego myślenia, testy dotyczące oceny sytuacji, testy sprawdzające umiejętności zawodowe (w zależności od profilu)).

Trzeci etap: Egzamin w Assessment Center.

Przykładowe testy znajdują się na stronie EPSO.

Wskazówki dotyczące  rozwiązywania testów oraz przykładowe testy wraz z lekturami dotyczącymi metodologii i praktyki ich rozwiązywania znajdują się na stronach komercyjnych: http://www.euphorum.orghttp://www.eutraining.eu;

Opis postępowania Assesment Center znajduje się na stronie: PolskawUE.gov.pl

Bardziej szczegółowy opis zadań wymaganych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego w Assessment Center znajduje się w broszurze opracowanej przez Assessment Center.  Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą wszystkie etapy umieszczani są na listach rezerwowych.

Bardziej szczegółowy opis procedury naboru znajduje się na stronie internetowej EPSO w zakładce Procedura naboru pracowników.

Status urzędnika

Osoby zatrudnione w instytucjach Unii Europejskiej na podstawie mianowania zyskują status urzędnika służby cywilnej UE. Nie obejmuje on personelu lokalnego w przedstawicielstwach Komisji, oddelegowanych ekspertów narodowych, specjalnych doradców do spraw kryzysów wewnętrznych oraz innych pracowników najmowanych za pośrednictwem firm zewnętrznych.

Prawa i obowiązki korpusu służby cywilnej, zasady jej organizacji i funkcjonowania określa przyjęty przez Radę UE Regulamin Pracowniczy (ang. Staff Regulations) Jego ostatnia, znowelizowana wersja weszła w życie 1 maja 2004 r. Urzędnicy UE są niezawiśli i niezależni od władz zewnętrznych. Nie mogą otrzymywać żadnych instrukcji od władz kraju pochodzenia.

Kandydaci wyłonieni z konkursu zatrudniani są początkowo na okres próbny (9 miesięcy), a po jego pomyślnym zakończeniu zostają mianowani na stanowisko w kategorii określonej w ogłoszeniu konkursowym. Na mocy znowelizowanego "Regulaminu Pracowniczego", z dniem 1 maja 2004 r. system klasyfikacji stanowisk został oparty na podziale na dwie grupy funkcyjne: AD ("administratorzy" - odpowiedzialni za politykę i unijne prawo) i AST ("asystenci" - pełniący rolę wspomagającą, wykonujący prace sekretarskie i administracyjne).

Więcej informacji na temat zatrudnienia w instytucjach UE można znaleźć na portalu PolskawUE.gov.pl http://polskawue.gov.pl/Komitet,Regionow,(KR),,czlonkowie,329.html

2. PRACOWNICY TYMCZASOWI (TEMPORARY AGENTS)

Pracownicy zatrudnieni na czas określony otrzymują warunki zatrudnienia analogiczne do urzędników. Ich stanowiska również dzielą się na kategorie AD i AST. Czas trwania zatrudnienia jest uzależniony od rodzaju stanowiska (z założenia tymczasowe lub stałe, ale obsadzone przez pracownika tymczasowego). Umowa na czas określony może zostać przedłużona tylko raz. Następnie pojawia się możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony. Ogłoszenia o naborach publikowane są w takim samym trybie, jak ogłoszenia urzędnicze, a więc na stronie EPSO oraz w Dzienniku Urzędowym UE.

EPSO jest zobowiązane stosować takie same standardy procedur selekcyjnych w stosunku do pracowników tymczasowych i urzędników.

3. PRACOWNICY KONTRAKTOWI (CONTRACT AGENTS)

Umowy z pracownikami kontraktowymi zawierane są na okres od 3 miesięcy do 5 lat, z możliwością jednokrotnego przedłużenia. Kolejne przedłużenie możliwe jest wyłącznie na czas nieokreślony. Pracownicy kontraktowi wykonują zadania pod nadzorem urzędników lub pracowników zatrudnionych na czas określony. Wiąże się to z odpowiednio niższą skalą wynagrodzeń. Stanowiska kontraktowe przyporządkowane są do czterech grup funkcyjnych (FG I, FG II, FG III, FG IV) odpowiadającym wykonywanym obowiązkom.

4.STAŻE

Na kilkumiesięczny staż mogą ubiegać się absolwenci uczelni wyższych. Staże oferowane są przez wszystkie instytucje, a podstawowym wymogiem, oprócz znajomości języków obcych, jest posiadanie dyplomu uczelni wyższej na poziomie minimum licencjata oraz obywatelstwa jednego z krajów UE. Szczegółowe informacje na temat oferowanych staży oraz wymagań wobec kandydatów można znaleźć na stronach:

5. PRACA W AGENCJACH UE

Agencje Unii Europejskiej organizują nabory we własnym zakresie, a aktualne ogłoszenia są publikowane na ich stronach internetowych. Główną formą zatrudnienia stosowaną przez agencje jest zatrudnienie na czas określony lub w charakterze pracownika kontraktowego.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików