Zintegrowany system usług dla Nauki – etap II (ZSUN II)

Loga ZSUN, Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich

W dniu 2 listopada 2017 r. rozpoczęto realizację projektu pn. Zintegrowany system usług dla Nauki – etap II (ZSUN II). Liderem projektu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, natomiast partnerem Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB). Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”(typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych). Okres realizacji projektu obejmuje 3 lata: od 2.11.2017 r. do 31.10.2020 r. Budżet projektu finansowany ze środków UE wynosi 27 622 859 zł.

Projekt ZSUN II zakłada stworzenie zintegrowanej platformy informacyjnej, która będzie gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać dane i informacje o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce. W ramach systemu ZSUN II nastąpi integracja z 9 systemami źródłowymi za pomocą jednorodnych interfejsów. ZSUN II będzie korzystać z zasobów następujących systemów dziedzinowych:

 1. POL-on - Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym
 2. Inventorum - Ogólnopolska platforma informacyjna o potencjale innowacyjnym
 3. Nauka Polska - Baza Wiedzy o Nauce Polskiej (w tym SYNABA)
 4. ORPPD - Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych
 5. OSF / ZSUN I - Obsługa Strumieni Finasowania / Zintegrowany system usług dla nauki – etap I
 6. PBN - Polska Bibliografia Naukowa  
 7. SEDN - System Ewaluacji Dorobku Naukowego
 8. SSSR - System Wspomagania Wyboru Recenzentów
 9. ELA - Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.

Najważniejsze cele projektu:

 • Zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania danych i dostępności informacji z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego poprzez udostępnianie danych obywatelom oraz systemom informatycznym.
 • Lepsza jakość danych z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego poprzez zastosowanie maszynowej synchronizacji baz danych szkolnictwa wyższego i nauki z centralnymi rejestrami dziedzinowymi oraz weryfikację danych.

Główne korzyści wynikające z projektu:

 • Portal ZSUN II będzie oferował obywatelom, przedsiębiorcom i naukowcom jedno miejsce dostępu do informacji sektora publicznego, które obecnie rozproszone są w 9 systemach dziedzinowych nauki i szkolnictwa wyższego.
 • Dzięki wyszukiwarce pełnotekstowej system umożliwi dostęp do otwartych zasobów i publikacji, których treść nie jest zastrzeżona ze względu na prawa autorskie lub inne ograniczenia prawne.
 • Obywatele (np. naukowcy) będą mieli wgląd do swoich danych gromadzonych w ww. systemach dziedzinowych i będą mogli weryfikować lub poprawiać te dane.
 • Utworzenie ZSUN II umożliwi dokonanie przeglądu, weryfikacji i standaryzacji danych gromadzonych w systemach nauki i szkolnictwa wyższego. Dzięki temu funkcjonowanie tych systemów, w tym np. systemu POL-on, zostanie usprawnione.

System bazując na dużych zbiorach danych będzie oferował narzędzia analityczne i wspomagał podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania nauką i szkolnictwem wyższym oraz pozyskiwania partnerów biznesowych czy naukowych.

Tagi: ZSUN

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików